Skip til hoved indholdet

Søndergade 21-25, Brønderslev

  Hjem Nyt på markedet Søndergade 21-25, Brønderslev

Har du en god idé til, hvordan området ved den gamle produktionsskole kan være med til at skabe nyt liv i byen - så er det den idé vi søger!

Udvikling af Søndergade 21-25, Brønderslev - den gamle produktionsskole.

Vi vil rigtig gerne finde det bedste projekt til den gamle produktionsskole / gasværksgrund. Har du en idé og har du lyst til sammen med os at udvikle et helt nyt boligkompleks centralt i Brønderslev?

 

Læs om vilkårene

Brønderslev Kommune udbyder en option (forkøbsret) på grunden. For at få optionen skal du opfylde følgende kriterier

Optionshaver (dig) skal levere et idéprojekt for grunden. Det vil sige et projekt, hvori du beskriver og skitserer dine overordnede tanker for den fremtidige udvikling af grunden.

Som optionshaver forpligtiger du dig til at

 • Udarbejde og finansiere nyt plangrundlag for det byggeri du ønsker på grunden
 • Finansiere den forureningsundersøgelse, der er nødvendig for et fremtidigt byggeri
 • Finansiere den forureningsoprydning, der måtte være nødvendig i forhold til et kommende byggeri
 • Opnå myndighedsgodkendelser til dit byggeri
 • Prisen på optionen er fastsat til 165.000 kr. som tilfalder Brønderslev Kommune, uanset om optionen udnyttes eller ej


Optionsgiver (Brønderslev Kommune) forpligtiger sig til at

 • Sikre hurtigst mulige sagsbehandling i forhold til lokalplan og øvrige myndighedsgodkendelser, dog uden at det får indvirkning på lovligheden af godkendelserne eller den faglige vurdering
 • Samarbejde om, at projektet bliver realiseret inden for rimelig tid, herunder sikre, at samarbejdet om lokalplanen ikke bliver unødigt forsinket
 • Samarbejde så forureningsproblematikken bliver løst bedst muligt og uden brug af unødvendige ressourcer for parterne.
 • Finansiere grundkapitallån, hvis der er tale om støttet boligbyggeri på grunden


Hvis du ønsker at give bud på optionen, skal du sende dit bud til Brønderslev Kommune på mail. Du skal bruge mailen raadhus@99454545.dk

Bud, der kommer ind bliver vurderet løbende og indstillet til beslutning på Økonomiudvalget. 

Dit bud skal indeholde

 • den pris du vil give for grunden. Du skal afgive dit bud som en fast pris.
 • beskrivelse af dit projekt,
 • herunder hvilken type af byggeri du ønsker at bygge. (rækkehuse, lejligheder, liberale erhverv med mere),
 • om det kræver ændret lokalplan og kommuneplan
 • skitser over projektet
 • øvrige betingelser du måtte have til projektet i forhold til finansiering og så videre.

Ligeledes må du meget gerne i din beskrivelse af projektet, skrive om, hvorfor dit projekt passer godt ind i området og hvorfor dit projekt bliver et plus for den del af Brønderslev by. Hvis dit projekt kræver grundkapital, skal du skrive det ind og meget gerne med et estimat på, hvor meget grundkapital du forventer projektet har brug for.

Bud, der ikke indeholder ovennævnte beskrivelser / skitser og som ikke bliver indsendt inden for tidsfristen bliver afvist og bliver ikke bedømt i Økonomiudvalget.

Dit bud bliver vægtet ud fra både projektet og den udvikling det skaber i området, samt på prisen. Det vil ske efter en ligelig vægtning og dit projekt vil blive fagbedømt af flere forvaltninger.

Den endelige beslutning om, hvilket bud, der vinder bliver truffet af Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune. Beslutningen vil blive truffet på ved på første mulige møde efter fagbedømmelse af de indsendte projekter.

Det projekt, som vinder optionen, skal sikre, at der er en myndighedsgodkendt lokalplan senest oktober 2024. Brønderslev Kommune anbefaler derfor, at planarbejdet sættes i gang af den der vinder optionen senest august 2023.

Det skyldes primært høringsfristerne for ny lokalplan jævnfør Planloven og for at sikre rum til samarbejdet og prioritering af planen i fagforvaltningen.

Hvis lokalplanen ubegrundet ikke kan myndighedsgodkendes senest oktober 2024, bortfalder optionen og optionshaver betaler optionsgiver 165.000 kr.

De, der vinder optionen skal stå ved deres bud indtil 30. september 2024. Det gælder såvel projekt som pris for grunden.

Udbuddet sker i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.

Ejendommen ligger på matr.nr. 68a, 68c, 101ø og del af 7000cg alle V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og er på cirka 7.500 m2 heraf 352 m2 vej.

Søndergade 21-25, 9700 Brønderslev består af 5 ældre bygninger. Det er forventeligt, at bygningerne skal nedrives i forbindelse med nybyggeri på ejendommen.

Nedrivningen sker på kommende optionshavers fordring og regning. Brønderslev Kommune myndighedsbehandler nedrivningssagen, som øvrige nedrivningssager i kommunen.

BBR-meddelelse er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Heri kan interesseret budgivere på optionen læse nærmere om de tilslutningerne der er på ejendommen og bygningernes opførelses år med mere.

Ejendommen er senest vurderet af SKAT i 2018. Ejendomsvurderingen er på 5.500.000 kr. med et nedslag for jordforurening på 320.500 kr.

Vurderingen er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

Ejendommen er for omfattet af kommuneplanramme 01-D-01 der udlægger området til blandet bolig og erhverv ved Vestergade. På nævnte ejendom kan der ikke etableres detailhandel. Bebyggelsesprocenter er på 60%. Kommuneplanrammen er vedlagt som bilag.

Lokalplanen for området dækker lige nu over, at ejendommen udelukkende kan anvendes til offentlige formål som produktionsskole og lignende.

Brønderslev kommune sindet til at aflyse eksisterende lokalplan samt ændre i kommuneplanrammen, til det formål kommende køber af ejendommen måtte have.

Brønderslev Kommune vil som udgangspunkt kunne tillade en bebyggelsesprocent på 100 ved tæt-lav eller etageboligbyggeri. Detail- og dagligvarehandel er ikke muligt.
En ny lokalplan skabes i dialog med Brønderslev Kommune, men udarbejdes og finansieres af kommende køber.

Brønderslev Kommune har udarbejdet forskellige scenarier som inspiration til en kommende optionshaver. Scenerierne skal alene ses som inspiration. Dit projekt vil blive bedømt ud fra projektet og ikke de opstillede scenerier.