Skip til hoved indholdet

Bæreevne, forurening og arkæologi

    Hjem Erhvervsgrunde Bæreevne, forurening og arkæologi

Jordbundsforhold

Sælger har ikke foretaget geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene inden en grund bliver solgt.  

Sælger tager ikke ansvar for jordbundsforholdene.  

Hvis der er foretaget vejledende geotekniske undersøgelser i forbindelse med vejanlæg og / eller anden byggemodning, kan køber få dem udleveret ved henvendelse til sælger.  

Køber er velkommen til, efter nærmere aftale med sælger, at foretage geoteknisk undersøgelse inden overtagelsesdagen. Udgifterne til den geotekniske undersøgelse er udelukkende købers.  

Hvis køber, efter geoteknisk undersøgelse, ikke ønsker at købe grunden, skal grunden reetableres som den var før den geotekniske undersøgelse. Udgifterne til reetablering er købers.  

Hvis køber kan dokumentere ekstra udgifter til fundering og / eller pilotering i forbindelse med byggeri på en købt grund, er der følgende 2 muligheder.  

a.    Handlen kan gå tilbage.

b.    Der kan gives refusion i købesummen for de dokumenterede ekstra udgifter til fundering og pilotering. Dog skal handlen altid gå tilbage, hvis udgifterne overstiger 10% af købesummen. 

Alle udgifter ved tilbageskødning er sælgers, det gælder uanset om det er mulighed a eller b bygherre vælger. 

Sælger forbeholder sig retten til at få efterprøvet købers dokumentation for ekstra fundering og pilotering. Hvis sælger vælger at få efterprøvet dokumentationen, sker det af et firma udpeget af sælger, og på sælgers regning. 

 

Arkæologi

Erhvervsgrunde er ikke undersøgt for arkæologi. Det er købers pligt at sikre, at grunden kan frigives til byggeri ved Vendsyssel historiske museum. 

Hvis undersøgelserne for arkæologi overstiger 50% af købesummen er der følgende muligheder.

a.    Handlen kan gå tilbage. Jorden reetablere som den var. Udgifterne er sælgers.

b.    Brønderslev kommune betaler udgifterne til udgravning for arkæologi, der ligger udover 50% af købesummen. 

Alle udgifter ved tilbageskødning er sælgers, det gælder uanset om det er mulighed a eller b bygherre vælger.

 

Forurening

Sælger undersøger, via tilgængelige oplysninger både hos sælger og ved regionen, inden en handel, om der er forurening eller kendskab til forurening på en grund.

Hvis der er kendskab til en forurening på et areal, bliver køber oplyst om det og handlen kan gå tilbage, hvis køber ønsker det.

Hvis køber ikke ønsker at fratræde handlen på baggrund af de oplysninger sælger giver om eventuel forurening, er det købers ansvar og udgift hvis forureningen efterfølgende får betydning for gennemførelsen for det af køber forudsatte projekt eller skal graves op. 

Skulle der mod forventning blive fundet forurening på en grund i forbindelse med et byggeri er der følgende muligheder. 

a.    Handlen kan gå tilbage. Udgifterne indtil handlen går tilbage er Brønderslev Kommune uvedkommende.

b.    Der kan gives refusion i købesummen for de dokumenterede ekstra udgifter til oprensning af den forurenede jord. Dog skal handlen altid gå tilbage hvis udgifterne overstiger 10 % af købesummen.

 Alle udgifter ved tilbageskødning er sælgers, det gælder uanset om det er mulighed a eller b bygherre vælger.

Sælger anser forurenet jord, som jord, køber ikke kan bygge på uden at fjerne det, få det renset op og / eller lagt i jorddeponi. Dokumenterede ekstra omkostninger i den forbindelse er udgifter til rensning og / eller fjernelse af jorden ved et firma, der har udstyret og tilladelser til det. Dokumenteret transport til og indvejning på jorddeponi anses som ekstra omkostninger.

Hvis der skal køres ekstra jord til grunden for at kunne bygge på den, anser sælger det som ekstra omkostning. Køber skal dokumentere nødvendigheden af at køre jord til for at kunne bygge.

Sælger forbeholder sig retten til at få efterprøvet købers dokumentation for ekstra omkostninger i forbindelse med oprensning af en forurenet grund. Hvis sælger vælger at få efterprøvet dokumentationen sker det ved et firma udpeget af sælger, og på sælgers regning.

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback