Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Udvikling af boligprojekt i Serritslev

Brønderslev Kommune sælger en stor grund i Serritslev. Grunden er velegnet til udvikling af boliger.

Nye boligmuligheder i Serritslev - er det dig, der vil udvikle dem? 

Den tidligere sportsplads i Serritslev er til salg med mulighed for bolig udvikling. Grunden er for nuværende planlagt til idræts faciliteter, men behovet for faciliteterne er ikke længere de samme som førhen. Derfor er Brønderslev Kommune klar på at ændre planlægningen for området i samarbejde med en eller flere investorer. 

Hybenvej

Grunden, der er til salg

Grunden er på 9.185 m2 og ligger op til byen mod øst, mod syd og vest er grunden afgrænset af fredskov, mens den mod nord bliver afgrænset af Hybenvej. 

Matrikelnummer 1f Kalum by, Serritslev. 

Grunden er af SKAT vurderet til 1.025.400 kr. 

 

Hvis du vil give bud på grunden

Grunden er til salg i sin helhed, du kan kun bydes på den samlet.

Dit bud skal være skriftlige og angive en fast pris eksklusiv moms, idet der bliver beregnet moms af prisen bagefter.

Arealet er til offentligt til salg uden en mindste pris.

Det samlede udbudsmateriale skal du tage i betragtning inden du giver et bud på grunden. 

Dit bud sender du til Brønderslev Kommune på mail raadhus@99454545.dk 

I emnefeltet på din mail skriver du lukket bud - Hybenvej 34 B 

Når dit bud er kommet ind, bliver det sendt videre til Økonomiudvalget, der bestemmer om du køber grunden til den pris du har tilbudt. Vi prøver altid at få bud behandlet hurtigst muligt og på det førstkommende møde i udvalget efter et bud er kommet ind. Økonomiudvalget har møde hvert måned. 

Hvis dit bud ikke indeholder en fast pris eksklusiv moms, bliver det forkastet. 

Du er meget velkommen til at sende en beskrivelse og / eller skitser ind af det projekt du tænker på at bygge på grunden. Det er ikke et krav for, at dit bud kommer i betragtning, men blot en mulighed for at Økonomiudvalget kan bedømme din pris ud fra flere parametre og for at dit bud på prisen bliver behandlet mest fair. 

Brønderslev Kommune forebeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse. 

Hvis du har spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at kontakte

Bettina Breiner

Tlf. 9945 5862

Mail. bettina.breiner@99454545.dk 

 

Vilkår for bud

Dit bud skal indeholde en fast pris eksklusiv moms.

Dit bud skal være sendt til adressen nævnt ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og evt. firmanavn og cvr. med i i dit bud. 

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud. 

Grunden er til salg uden mindste pris.

Kriteriet for valg af køber er udelukkende pris. 

Udbuddet sker i henhold til § 68 lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme. 

 

Planforhold

Kommuneplan 

Grunden er på nuværende tidspunkt kommuneplanlagt til rekreativt område / andre idrætsanlæg.

Lokalplan 

Grunden er lokalplanlagt i plan nr. 2301-01 for Serritslev by. 

Ændret planlægning

I forbindelse med et salg af grunden er Brønderslev Kommune interesseret i, at planlægning bliver mere nutidig. Derfor er der åbnet op for, at køber kan udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg for grunden. Sælger ønsker, at der sker udvikling af boliger på grunden. Udgiften til lokalplanlægningen er købers, mens sælger betaler kommuneplantillægget.

Handlen er betinget af, at køber kan og vil planlægge for nye boliger på grunden, og at planlægningen sker i samarbejde med Brønderslev Kommune, som myndighed. Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, bortfalder handlen. Og ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

 

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til elektronisk tingbogsudskrift dateret den 04.09.2018 - bilag 1

På ejendommen er der tinglyst følgende servitut:

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr. 1A - 09.12-1983-20617-82. bilag 2
Lokalplan nr. 2371-01 Vedr. 1A - 04.11-1988-12515-82. 
Dok om Naturgas/anlæg mv, Vedr. 1A -18.01.1991-636-82 - bilag 3
Lokalplan nr. 2301-01 Vedr. 1F - 06.10-2003-20585-82.

  

Kloakledningen markeret med grønt, men blå linje er skelafgrænsningen. 

På billedet er kloakledningen afmærket med grønt. Det er Brønderslev Kommune, køber og Brønderslev forsyning kan i forbindelse med en handel indgå samarbejde om, at flytte ledningen, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Miljøforhold og arkæologi

Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel - Se bilag 4.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på ejendommen.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Grunden er ikke undersøgt for arkæologi. Køber har ansvaret for at grunden i forbindelse med byggeri kan eller er frigivet fra Vendsyssel Historiske Museum i forhold til arkæologi. 

Salgsvilkår

Arealet sælges i den stand, som den nu er og forefindes, og som beset af køber med de på grunden værende ledninger, installationer og beplantninger mm.

Arealet overtages uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Arealet henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købsaftale og skøde

Sælger udarbejder købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

 

Samlet udbudsmateriale

Vilkår for bud (se ovenfor)

Kommuneplan 2017-2029 10-R-01 rekreativt område, park og idrætsanlæg ved Hybenvej (nyt vindue)

Lokalplan 2301-01 for Serritslev by (nyt vindue)

Salgsvilkår (se ovenfor)

Bilag 1: uofficiel tingbogsattest (nyt vindue)

Bilag 2: dokument om forsyningsledning (nyt vindue)

Bilag 3: dokument om naturgas (nyt vindue)

Bilag 4: Jordforureningsattest fra region Nordjylland (nyt vindue)

 

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 26. juli 2019