Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Saltumvej 30-64

Nye muligheder for erhverv - vil du være med til at udvikle på et større erhvervsareal i den vestlige del af Brønderslev by? Vi har arealet til din virksomhed.

Vil du være med til at udvikle på et større erhvervsareal i Brønderslev vest – så har vi arealet til din virksomhed

Vi har sat en større grund på 118.707 m2 til salg. På grunden er der mulighed for at etablere virksomheder, der dækker over engros og lager, samt produktionsvirksomheder og forsyningsvirksomheder. Dog kan der ikke etableres virksomheder, der kræver miljøgodkendelse.

Grunden, der er til salg, ligger i den vestlige del af Brønderslev by og er primært omgivet af andre virksomheder. Der er adgang til grunden fra Saltumvej.

Der er god infrastruktur fra Saltumvej via omfartsvejen til E39. Køretiden til E39 er cirka 10 minutter. 


Mørke blå rute er via omfartsvej til tilkørsel 7 på E39


Vilkår for bud

Når du afgiver et bud, skal du oplyse

Fast pris pr. meksklusiv moms og tilslutninger (det betyder, at du ikke kan give bud, der lyder højeste bud + x kr. – bud afgivet på den måde bliver afvist af Brønderslev Kommune).

Din virksomheds navn, adresse og cvr

Dokumentation for din betalingsevne i form af kontoudskrift eller lignende. Det er kun nødven-digt hvis du byder på 1/3 eller mere af grunden.

Det antal kvadratmeter du byder på og markerer på et kort, hvor du ønsker dine kvadratmeter. Du kan ikke byde på under 6.000 m2

Hvilken type virksomhed du vil drive på arealet

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Saltumvej. Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest onsdag d. 25. september 2019 kl. 9.00.

Bud der ikke kommer ind til tiden eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet på Økonomiudvalgsmøde d. 2. oktober 2019.

Kriteriet for tildeling af areal er udelukkende pris. Det betyder, at hvis 2 byder på samme del af arealet, vil arealet blive tilbudt til den, der har budt højest. Hvis 2 købere byder samme pris på samme areal, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt. Hvis ikke, der kan indhentes overbud, kan Brønderslev Kommune vælge enten at trække lod blandt de højestbydende eller lade udbuddet gå om.

Brønderslev Kommune kan ikke garantere, at alle budgivere kan få opfyldt deres ønske til placering.

Hvis, der efter endt budrunde er kvadratmeter tilbage vil de blive tilbudt til de budgivere, der ikke har fået opfyldt deres placering på grunden i første omgang. Derefter bliver resterende kvadratmeter sat til salg i almindelig fri handel. 

Brønderslev Kommune forbeholder sig retten til at afvise alle indkomne bud.

Grunden, der er til salg

 

Matr.nr. 7k Thorsmark, Brønderslev Jorder markeret med gult. Beplantning i nordvestlige hjørne er lokalplanlagt. 

Brønderslev Kommune sælger matr.nr. 7k Thorsmark, Brønderslev Jorder. Hele matriklen er sat til salg og udgør 118.707 m2. Køber har mulighed for at byde på dele af matriklen eller hele matriklen.

Grunden er lige nu lejet ud til landbrugsdrift, men den aftale bliver opsagt på de dele af ejendommen, der bliver solgt. Brønderslev Kommune sørger for at sige lejekontrakten op.

Saltumvej 30-64 er ikke byggemodnet. Køber skal derfor i forbindelse med en handel forvente udgifter til byggemodning, samt tid til byggemodningen.

Inden en virksomhed kan starte op på grunden, skal køber sørge for at grunden bliver tilsluttet Brønderslev Forsyning i forhold til vand, spildevand, eventuel varme, samt bliver tilsluttet elnettet. Grunden ligger i et område, hvor HMN Gasnet kan og må forsyne. For køber betyder det, at der er mulighed for at blive tilsluttet naturgas.

Det er i øvrigt købers pligt at sikre sig de rigtige myndighedsgodkendelser i forhold til virksomhedens etablering og drift.


Planforhold

Kommuneplan
Grunden ligger i rammeområdet 01-E-13 erhvervsområde Saltumvej – tungere industri. Se link til kommunenplanen under fanen Det samlede udbudsmateriale


Lokalplan
Grunden ligger i lokalplan 1841-01 område A – egentlig erhvervsområde (industri, lager og værksted). Se link til lokalplanen under fanen Det samlede udbudsmateriale


Miljø- og jordbundsforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening på grunden- Se bilag Jordforureningsattest af 4.september 2019

Grunden ligger i byzone, men er ikke område klassificeret. Dog er det det sådan at arealer i by-zone som udgangspunkt anses for at være lettere forurenet jf. jordforureningslovens § 50a. for en kommende køber betyder det, at der ved flytning af jord fra grunden, skal udtages prøver til analyse for forurening.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på grundene.

Brønderslev Kommune har ikke undersøgt jordbundsforholdene på grunden inden en handel fin-der sted. Sælger tager ikke ansvar for jordbundsforholdene.

Køber er velkommen til at foretage geotekniske undersøgelser inden overtagelsesdagen. Udgifterne til den geotekniske undersøgelse er udelukkende købers.

Arkæologi

Grunden er ikke undersøgt for arkæologi af Brønderslev Kommune. Vendsyssel Historiske Museum har skrevet en forhåndsudtalelse på arkæologien i området. De anbefaler en prøvegravning i forbindelse med anlægsarbejder. Forhåndsudtalelsen er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet og kan ses under fanen Det samlede udbudsmateriale. 

Matrikulære forhold

Grunden er ikke udstykket på nuværende tidspunkt, det bliver den i forbindelse med handler. Udgifterne til de (n) matrikulære sag (er) er Brønderslev Kommunes. 

I lokalplanen står, at grunde kun bliver udstykket på minimum 30.000 m2 inden for delområde A, men Brønderslev Kommune er klar til at dispensere fra størrelsen af grundene i forbindelse med handler. Dispensatoner bliver dog kun givet, hvis Brønderslev Kommune finder ansøgningen om dispensation rimelig. Det betyder, at køber kunne argumenterer for, at udstykningen skal være mindre i forhold til virksomhedens behov og køber kan ikke forvente dispensation til udstykninger under 6.000 m2

 

Salgsvilkår

Grunden sælges i den stand, som den er, og som set af køber med de på grundene værende ledninger, installationer og beplantninger mm.

Grunden bliver overtaget uden ansvar for sælger for jordbundsforholdene.

Grunden henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Valget af køber sker udelukkende på pris.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Handlen bortfalder, hvis de betingelserne ikke kan opfyldes. Ingen af parterne kan i denne anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 4. september 2019

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger, men falder senest 2 måneder efter accept af buddet. Overtagelsesdagen er skæringsdag for skatter og afgifter.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud

Kommuneplan 2017 rammeområde 01-E-13 Erhvervsområde Saltumvej (nyt vindue)

Lokalplan 1841-01 (område A) egentlig erhvervsområde (industri, lager og værksted) (nyt vindue)

Salgsvilkår

Bilag 1: Jordforureningsattest matr.nr. 7k Thorsmark, Brønderslev Jorder af 4. september 2019 (nyt vindue)

Bilag 2: Uofficiel tingbogsattest af 4. september 2019 (nyt vindue)

Bilag 3: Forhåndsudtalelse arkæologi fra Vendsyssel Historiske Museum af 9. september 2019 (nyt vindue)

Opdateret 9. september 2019