Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Udvikling af Banegårdspladsen, Brønderslev

Vil du være med til at udvikle Brønderslev bymidte? Har du idéerne til, hvordan stationsområdet (igen) bliver en aktiv og intgreret del af bymidten?

Så er det dig og dine idéer vi søger!

Områdets udvikling 

Udviklingen af området sker i et samarbejde mellem private aktører og kommunen og i etaper. 

Den etape som vi tager fat på nu, skal være med til at løfte Banegårdspladsen og skabe en aktiv plads i byen.

Den skal være med til at binde midtbyen og stationen sammen, og derfor har Brønderslev Kommune sat byggeretter på Banegårdspladsen til salg til det projekt, der kan gives os det vi ønsker os af Banegårdspladsen i fremtiden.  

Fremtidens Banegårdsplads

I 2018 udarbejdede Brønderslev Kommune og Midtbyrådet for Brønderslev en ny Helhedsplan for Banegårdspladsen. Den danner baggrund for udbuddet af byggeretter.

Brønderslev Kommunes fremtidsvision er, at Banegårdspladsen skal være et ankerpunkt for liv og aktivitet i midtbyen. Det skal være en plads, der forbinder Brønderslev bys vigtigste funktioner. En plads, der indbyder til ophold og fællesskab, og som er knudepunkt for handel og attraktioner og en plads, der understøtter forskellige mobilitetsformer. 

Området skal være med til at skabe en modvægt til byens dagligvarecenter i Østergade, men også være en port mellem Hedelund og byen. Et stærkt ankerpunkt ved Banegårdspladsen skal være med til at styrke de traditionelle handelsgader omkring Algade. Området skal være attraktivt for byens pendlere, besøgende, de mange (kommende) beboere og arbejdspladser i nærområdet til Banegårdspladsen.

For at realisere visionen, for området, er der skabt en overordnet plan for området. Planen tager udgangspunkt i fortætning, trafikomlægning og etablering af en ny samlende plads for midtbyen.

Trafikken i området bliver lagt om.

Nørregade bliver lukket fra Grønnegade til Bredgade og trafikken bliver flyttet til vejen Banegårdspladsen.

Lukning af Nørregade giver mulighed for at etablere en ny pladsdannelse ved byens historiske centrum. Pladsen vil blive indrettet som et nyt byrum med plads til aktiviteter og ophold, med rum til større, fælles og samlende begivenheder i byen.

Det projekt, du kan give bud på, får en helt central placering i midtbyen og bliver en del af afgrænsning på den nye plads.

Nørregade Brønderslev set fra luften  

Nørregade bliver lukket på den del af gade, der er synlig til venstre i billedet

Brønderslev Kommunes ønsker med det nye byggeri at skabe en fortætning i området. Byggeriet skal være med til at skabe liv og aktivitet i området. Byggeriet skal også bidrage som rumskaber i forhold til den nye plads.

Brønderslev Kommune ønsker at sikre liv og aktivitet på pladsen og i området som helhed, derfor skal der indgå en aktiv og besøgsgenererende stueetage i byggeriet.

Banegårdspladsen er et vigtigt knudepunkt for mobilitet, herunder både tog- og bustrafik. Mobilitet sikrer et højt flow af mennesker gennem området. Dagligt sker der cirka 2.600 af- og påstigninger på Banegårdspladsen.

I helhedsplanen er der skitseret en ny kollektiv trafikhåndtering med en ny busperron. For Brønderslev Kommune er det vigtigt, at der arbejdes med tilgængeligheden for fodgængere og cyklister på tværs af området til stationen.

Udviklingen af området er allerede godt i gang. I foråret 2020 tager Boligselskabet Domea og Svend Aage Christiansen A/S første spadestik til cirka 110 nye almene og private etageboliger, på de arealer, der indtil nu har huset byens funktionstømte posthus og politigård.

I fremtiden kommer der dermed, som minimum til at bo 250 flere beboere i området i forhold til nu.

skitse fra Helhedsplanen for Banegårdspladsen 

Skitse fra Helhedsplanen, der illustrerer hovedgrebet med planen.

Trafikomlægningen fra Nørregade til vejen Banegårdspladsen skaber mulighed for at etablere en ny central pladsdannelse i Brønderslev, der bliver bundet sammen med byens primære handelsgade Algade. En ny bebyggelse skal bidrage til en fortætning på det i dag meget åbne rum og være med til at skabe en afgrænsning af den nye plads. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan en ny bebyggelse kan etableres og hvordan pladsen kan indrettes. Den endelige udformning af pladsen vil tage udgangspunkt i vinderprojektet.Vilkår for projektet


Den løsning, der er skitseret i helhedsplanen for Banegårdspladsen, skal du som projektudvikler tage med i betragtning når du udvikler dit projekt. Projektet kan kun udvikles inden for arealet, der er skitseret på nedenstående illustration:

Illustration over byggeretter 


Illustrationen viser den overordnede ramme for disponering af ny bebyggelse på Banegårdspladsen. Byggeriet skal placeres inden for den orange markering. Der skal være en diagonal ganglinje gennem området, som principielt illustreret med den grå pil.

Helhedsplanen for Banegårdspladsen illustrerer et eksempel på, hvordan ny bebyggelse kan placeres i området.

I udbuddet er der dog etableret mere bevægelsesfrihed, så du som projektudvikler har større frihed til at disponere bebyggelsen. Bebyggelsen kan etableres som én eller flere bygninger afhængig af, hvilke anvendelser den skal rumme. Vi ser gerne, at der lægges vægt på, at bebyggelsen får en rumskabende effekt, og at der fortsat er en diagonal ganglinje i området.

 

Kriterier for projektet

Brønderslev Kommune ser det som et afgørende kriterium, at der tages højde for følgende kriterier i udvikling af projektet:

 • Der kan udvikles et byggeri på maksimal 5000 etagemeter. Heraf skal stueetagen udgøre minimum 800 m2.
 • Stueetagen skal indeholde aktivitetsgenererende anvendelser.
 • Hvis der bliver etableret boliger i bebyggelsen, skal du som projektudvikler etablere et eller flere private opholdsarealer i form af altaner eller tagterrasser til boligerne.

Det er centralt for Brønderslev Kommune, at du skaber en aktiv facade og stueetage både mod stationen og den åbne plads, netop fordi vi gerne vi have en plads med liv og aktivitet, der både er transitområde for kollektiv trafik og dagligstue for byens liv.

Der skal leveres et projekt med minimum 800 m2 aktivitetsskabende anvendelser i stueetagen.

Med aktivitetsgenererende anvendelser mener Brønderslev Kommune anvendelser, der genererer kunde- eller besøgsstrømme gennem et længere tidsrum af dagen.

Der kan derfor ikke etableres boligformål i stueetagen. I stedet kan stueetagen byde på for eksempel detailhandel, restauration eller andre kundeorienterede byerhverv, der kan være med til at skabe liv på pladsen og nye muligheder for borgerne.

De øvrige etager kunne for eksempel indeholde liberale erhverv og/ boliger. Hvis der etableres boliger, skal der etableres private opholdsarealer i form af gode tagterrasser eller altaner til alle boliger. Der er i udbuddet ikke sat krav til, om du udvikler én eller flere bygninger, men vi ser gerne, at du forholder dig til, at byggeriet bliver rumskabende uden at virke for massivt i området.

Dronefoto Banegårdspladsen fra vest 

Banegårdspladsen set fra vest

Vi ser gerne, at du som projektudvikler er i dialog med eller har indgået aftale med kommende lejere eller ejere inden du sender dit bud ind.

 • Bebyggelsen skal sammen med vejene være med til at afgrænse og være rumskabende for pladsen.
 • Bebyggelsen skal disponeres så der sikres et godt solindfald på pladsen.

Det er vigtigt, at der skabes et godt samspil mellem bebyggelsen og pladsen.

Bebyggelsen skal derfor disponeres så der opnås et godt solindfald på pladsen og der samtidigt sker en afgrænsning af det i dag meget åbne rum. Pladsen skal i fremtiden indbyde til udeliv, kaffe i solen og nærvær med venner og familie. Brønderslev Kommune opfordrer til, at du tænker over det i forbindelse med bygningers placering og højde. Som en del af dit projekt skal du sende skyggeberegninger med dit bud. Du er desuden velkommen til at gøre dig overvejelser om samspillet mellem bebyggelse og plads. Pladsen designes og anlægges efterfølgende af Brønderslev Kommune i dialog med den vindende projektudvikler.

 • Bebyggelsen skal være af høj arkitektonisk kvalitet og tilpasses området.

Området er beliggende meget centralt og synligt i Brønderslev og som ankomstpunkt for rejsende med bus og tog. Brønderslev Kommune lægger derfor vægt på, at der skal være tale om ny spændende bebyggelse, der med materialer og arkitektur af høj kvalitet understreger, at der er tale om byens centrum. Det er samtidigt vigtigt, at byggeriet udvikles med blik for den eksisterende bymæssige kontekst og tilpasses hertil. Vi ønsker os et byggeri, der både byder velkommen til pendlere og besøgende fra stationen og opfordrer til aktivitet og ophold mod pladsen.

 • Området skal fortsat fungere som det primære mobilitetsknudepunkt i Brønderslev by.
 • Der skal være mindst en diagonal ganglinje i området, der forbinder midtbyen og stationen. Ganglinjen kan eventuelt integreres i bebyggelsen.
 • Der skal til bebyggelsen etableres p-pladser i henhold til kommunens parkeringsvedtægt. Kan der ikke etableres de nødvendige p-pladser i området kan der indbetales til parkeringsfonden.

Det er et vilkår fra Brønderslev Kommunes side, at området fortsat kan fungere som mobilitetsknudepunkt med særlig vægt på kollektiv trafik i form af bus- og togdrift. Det vil sige, at der i det samlede projekt skal tages højde for, at busdriften kan fortsætte uhindret i området og at pendlerne til og fra togstationen fortsat har gode muligheder for at parkere tæt på stationen. P-pladsen vest for byggeriet kan ikke disponeres til byggeriet, da de fortsat skal være tilgængelige som offentlige p-pladser til brug for bl.a. kollektive trafikbrugere. Som tidligere beskrevet ønskes en direkte forbindelse fra midtbyen til stationen, som illustreret principielt i Helhedsplan for Banegårdspladsen.

 • Vi ønsker os et område med en grøn bæredygtig karakter.

Hvis du kan tænke bæredygtighed ind i dit byggeri og den åbne plads, ser vi det som et plus, men ikke som et afgørende kriterium. Brønderslev Kommune har fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, hvilket gerne må afspejle sig i den fremtidige Banegårdsplads.

Hvis du har spørgsmål til vilkår og kriterier for projektet er du velkommen til at kontakte Tine Astrup Jakobsen. 

Hvorfor Brønderslev Kommune?

 

Fordi det er et godt sted at leve.

Det er ikke noget vi bare siger, det er noget vi arbejder på hver dag. Kommunen har som vision, at alle skal være med til at skabe vækst og udvikling, være sunde og passe på vores fælles natur, men det kan alt sammen kun ske hvis vi samarbejder og handler mod fælles mål.

I Brønderslev Kommune ser vi altid muligheder fremfor begrænsninger – vi ser på, hvordan vi kan være med til at understøtte borgernes initiativer til gavn for foreningerne, lokalsamfundet, de rekreative områder og så videre.

Vi vil, at vores bosætning og erhvervslivet er sparringsparterne – den ene kan ikke uden den anden. Vi vil være med til at sikre, at der er jobmuligheder for vores borgere, men også sikre, at vores borgere har grønne områder til at trække luft i.

For os er det vigtigt, at naturen bliver tænkt ind som en del af et sundt liv for alle.

Så snart vi overhovedet kan, arbejder vi sammen med foreningerne og understøtter det frivillige og lokale engagement.

Vi er nysgerrige på de mennesker og virksomheder, der er i kommunen og på dem, der kommer til. Vi vil altid gerne have nye perspektiver ind, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

Vi vil det gode hverdagsliv for alle borgere.

Kan du se dig selv og dit projekt i det? Så er det helt sikkert dig vi skal bruge til udviklingen af Banegårdspladsen.

 

Hvorfor Brønderslev by?

 

Der bor lige nu cirka 12.670 indbyggere i Brønderslev by. Dermed er Brønderslev den største by i kommunen, hvor der bor i alt 36.700 indbyggere.

Byen ligger lige midt i Vendsyssel med cirka 30 minutters kørsel til Hjørring, Aalborg, Vesterhavet og Kattegat med motorvej E39 lige i baghaven til byen og direkte togforbindelse lige i centrum.

Byen er primært vokset i 1900-tallet og fik i 1921 status som købstad. Byen er vokset op omkring industrikoncernen Pedershaab og er dermed som flere andre danske byer et produkt af industrialiseringen.

De sidste 10 er byen vokset med cirka 850 indbyggere. Indbyggertallet er primært steget i gruppen mellem 10-14 år, samt i gruppen af 25-29 og 50-54 årige. Befolkningstilvæksten ser ud til at fortsætte med samme hast de næste 10 år.

Brønderslev by er en by i udvikling en by, hvor mange gerne vil bo og arbejde.

For byen og byens indbyggere betyder det, at vi hele tiden er opmærksomme på at tilpasse de tilbud, der er i byen til byens indbyggere. Det vil Brønderslev Kommune gerne understøtte med reetablering af Banegårdspladsen.

Brønderslev har et godt solidt handelsliv i dag, men et handelsliv, der er under forandring. Derfor bliver det nye projekt på Banegårdspladsen en integreret del af den forandring. Dit projekt skal være en del af fremtidens handelsliv og bosætning i byen.

Brønderslev lægger tæt på naturen i Store Vildmose og midt i det åbne land, tæt på storbylivet i Aalborg. Derfor tiltrækker byen og kommunen i disse år mange børnefamilier og vi forventer en fortsat befolkningstilvækst.

De største virksomheder i byen er i dag inden for service, produktion og håndværk. Detailhandel er den største private branche i forhold til antal ansatte.
Udviklingen i detailhandlen kan ses i detailhandelsanalyse fra 2019, som er vedlagt som bilag til det samlede udbud.

Banegårdspladsen set fra Algade og Bredgade krydset

Banegårdspladsen set fra syd ved Ny Banegårdsgade / Nørregade / Algade / Bredgade krydset

Vilkår for bud

Når du afgiver et bud, skal du oplyse:

Fast pris per m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag.

• Tilslutningsbidrag bliver betalt efterfølgende til de private virksomheder, der har ansvaret for tilslutningerne eller til Brønderslev Kommune, hvis vi har haft udlæg til tilslutningsbidrag.

Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.

Du skal skrive din virksomheds navn, adresse og cvr på det bud du giver.

Købesummen skal du indbetale på Brønderslev Kommunes deponeringskonto senest 7 hverdage efter accept af det afgivne bud. Hvis købesummen ikke bliver indbetalt korrekt, bortfalder dit bud og dit projekt i sin helhed.

Brønderslev Kommune ser gerne, at du i forbindelse med udbuddet allerede har været i dialog med eventuelle samarbejdspartnere angående mulighederne for detailhandel, liberale erhverv og boliger i området. Vi ser gerne, at du skriver hvem du har et samarbejde med i den forbindelse.

Da udbuddet er lukket, kommer det ikke andre til kende, hvem du samarbejder med. Oplysningen er udelukkende til brug for Brønderslev Kommune i forhold til en vurdering af det samlede projekt du har sendt ind, herunder en bedømmelse af, hvor realistiske dit projekt er.

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Banegårdspladsen.

Dit projektmateriale skal hæftes ved som pdf-filer til mailen. Dit bud på en pris hæfter du ved mailen på den blanket til afgivelse af bud, som indgår i det samlede udbudsmateriale.

Dit projektmateriale skal bestå af

En pris per m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag.

 • Tegningsmateriale:
 • Situationsplan i 1:500, der viser bebyggelsens placering, udearealer og sammenhæng med de omkringliggende arealer og bebyggelser, herunder den åbne pladsdannelse.
 • Opstalter i 1:1000, der viser den højdemæssige sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser.
 • Visualiseringer af den nye bebyggelse.
 • Visualisering af bebyggelsens skyggevirkning på den åbne plads.
 • Beskrivende tekster:
 • Hovedidéen for bebyggelsen, herunder hvordan bebyggelsen bidrager til at skabe et attraktivt byrum på den åbne plads og aktiviteter i området.
 • Beskrivelse af arkitekturen, materialevalg med videre.
 • Beskrivelse af hvordan projektet forholder sig til kommunens ønsker for området.
 • De samarbejdspartnere du har i forbindelse med detailhandel, liberale erhverv og boliger

Hvis du ønsker at bygge støttede almene boliger, skal du sende den samlede projektsum ind og en beregning på, hvor meget grundkapital fra Brønderslev Kommune du forventer at skulle have.

 • Din grundkapitallån vil indgå i den samlede vurdering af økonomien i det samlede projekt.

Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest fredag d. 14. august 2020 kl. 09.00

Bud der ikke kommer ind til tiden eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet af Økonomiudvalget.

Efterfølgende vurderer Brønderslev Kommune de indkomne bud og inviterer, de budgivere, der lever op til konditionerne i udbuddet til et pitch for det enkelte projekt. Et pitch inklusiv efterfølgende spørgsmål forventes at vare cirka 45 minutter.

Brønderslev Kommune forventer at kunne invitere de enkelte projektudviklere til pitch i uge 35 og / eller 36 -2020.

Den lange udbudsperiode og pitch skal være med til at sikre, at Brønderslev Kommune får det bedste projekt på den centrale plads i byen.

Arealet som helhed kan budgiver besigtige til en hver tid.

Kriteriet for tildeling af bud er 50 % på prisen og 50 % på projektet.

Grunden til den vægtning er, at Brønderslev Kommune ønsker en plads, der skaber liv i området, som forbinder stationen med midtbyen og som kommer byen som helhed til gode.

Udbuddet af arealet sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28.juni 2004
Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Salgsvilkår

 

Byggeretterne på Banegårdspladsen er sat til salg som en del af en større omlægning af Banegårdspladsen. Der er endnu ikke lavet lokalplan for området. Køber og Brønderslev Kommune udarbejder sammen en lokalplan, der dækker både byggeriet og den åbne plads. Køber finansierer lokalplanen.

Fremadrettet bliver ejerforholdene delt mellem byggeretterne og den åbne plads. De bliver fordelt på den måde, at Brønderslev Kommune beholder ejerskabet over den del af det udbudte areal, der ikke udgør byggeretterne. Byggeretterne bliver i fremtiden ejet af den, der vinder projektet eller ordre. Brønderslev Kommune sørger for at få udstykket byggeretterne som sokkelgrunde. Omkostningerne til den udstykning er Brønderslev Kommunes.

I forbindelse med arealet gør Brønderslev Kommune opmærksom på, at der sker omlægning af vejene i området. Der bliver lukket en del af Nørregade, som skal integreres i den samlede omlægning af området. Ligesom, der skal etableres ny busholdeplads og pendlerparkering i området.

Brønderslev Kommune står for omlægning af vejen, lukningen af Nørregade, ny busholdeplads og anlæg af pendlerparkeringen, samt opbygningen af den åbne plads. Udgifterne skal delvist finansieres af det beløb, der kommer ind ved salg af byggefelterne.

Tidshorisonten for omlægningen af veje med mere sker i samarbejde med den kommende ejer af byggeretterne. Det er hensigten, at omlægning af vejene og etableringen af busøen, skal være afsluttet inden køber har en endelig godkendt lokalplan for området.

Etableringen af den åbne plads og parkeringspladserne forventer Brønderslev Kommune kan ske sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af byggeriet.

Køber skal derfor være indstillet på, at der bliver et tæt samarbejde mellem parterne i forbindelse med den samlede forandring af området, herunder både den planlægningsmæssige del, samt tidsplanen for området.

Arealet er sat til salg i den stand, som det er, og som budgiver har haft mulighed for at se arealet med hensyn til ledninger, installationer og beplantninger med mere.

Arealet er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale. Brønderslev Kommune forventer, at overtagelsesdagen bliver senest ved lokalplanens vedtagelse.

Byggetilladelsen til det nye byggeri, skal søges senest 1½ år efter overtagelsesdagen. Byggeriet skal derefter ske i et naturligt flow og uden udgrundet ophold, så byggeriet kan blive færdigmeldt i henhold til gældende bygningsreglement for ansøgningstidspunktet.

Valg af køber vil ske ud fra en vurdering, hvor prisen vægter 50% og projektet vægter 50 %

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Den der vinder projektet skal være indstillet på, at købesummen skal indbetales på Brønderslev Kommunes deponeringskonto senest 7 hverdage efter at et bud er accepteret.

Arealet sælges uden ansvar for Brønderslev Kommune i forhold til jordbundens bæreevne.

I forbindelse med nærværende udbud har Brønderslev Kommune foretaget støjberegninger på Banegårdspladsen. Beregningerne er vedlagt som bilag til det samlede udbudsmateriale. Vi opfordrer til, at du som projektudvikler tager beregningerne med i dine overvejelser for byggeriet.

Ligeledes har Brønderslev Kommune i forbindelse med udbuddet fået foretaget forureningsundersøgelse af arealet. Den rapport er ligeledes lagt ved som bilag til det samlede udbud. Forurening udover det i rapporten nævnte er uden ansvar for Brønderslev Kommune.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

 

Ejendommen

• Matr.nr. 7000ev V. Brønderslev, Brønderslev Jorder
• Ejendommen er ved SKAT vurderet som vejareal, da det er den hidtidige anvendelse af ejendommen. Vurderingen bliver revurderet når, der sker bebyggelse på ejendommen.
• Ejendommens samlede areal er på 7.366 m2. Byggeretterne skal placeres inden for de på kortet afmærkede areal.

Planforhold

Kommuneplan:
Arealet ligger i rammeområde 01-C-25 Centerområde, Banegårdspladsen. Området er udlagt til centerområde med butikker, liberale erhverv, spisesteder, kollektiv trafik med mere.

Området er ikke lokalplanlagt. Der skal efter udbudsperiodens afslutning udarbejdes lokalplan. Den projektudvikler, der vinder udbuddet skal levere et udkast til lokalplan. Lokalplanen udarbejdes i samarbejde mellem projektudviklers rådgiver og Brønderslev Kommune. 

 

Miljøforhold

Region Nordjylland har oplysninger om jordforurening – Oplysninger er vedlagt som bilag til det samlede udbudsmateriale.

En del af det areal, hvor der er udbudt byggeretter, er hos Region Nordjylland kortlagt som V1 kortlagt.

Brønderslev Kommune har derfor bedt DGE om at undersøge arealet nærmere.

Miljø- og Ingeniørfirmaet DGE har for Brønderslev Kommune foretaget en historisk gennemgang af projektområdet (dele af 7000ev, dele af 7000ds og dele af 7000fn) samt en forureningsundersøgelse af dele af matr.nr. 7000ev, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, som er delvis V1 kortlagt i henhold til Jordforureningsloven.

I 2 af felterne indenfor den V1 kortlagte er der fundet forurenet jord. Det er op til Region Nordjylland at vurdere om de felter, hvor der er konstateret ren jord kan tages ud af V1 kortlægningen.

Prøverne udenfor den V1 kortlagte er henholdsvis lettere forurenet og udenfor kategori. Det er op til Region Nordjylland at vurdere om den del af grunden hvor der er fundet forurening (UK) efterfølgende skal kortlægges i henhold til Jordforureningsloven.

For dig som projektudvikler har det følgende betydning for det kommende byggeri.

Hvis, der skal bygges boliger eller ændres til anden følsom arealanvendelse på den kortlagt del af grunden (enten nuværende V1 eller fremtidig kortlægning) skal der søges en § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse. Køber skal i forbindelse med et kommende byggeri selv søge en § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse.

Køber og Brønderslev Kommune aftaler nærmere angående det videre forløb i forhold til forureningen når det endelige projekt foreligger. 

Den historiske undersøgelse af området på Banegårdspladsen er vedlagt som bilag til det samlede udbudsmateriale.

Hvis du har spørgsmål i den anledning, er du velkommen til at kontakt Henriette Kolby i virksomhedsteamet. 

Den endelige rapport fra DGE er bilag 9 til nærværende udbudsmateriale.

Banegårdspladsen (område for nuværende P-plads og parkområde) er inddelt i 25 felter af cirka 200 m2, hvor overfladeprøverne O1-O25 er udtaget. Overfladeprøverne O1-O25 er udtaget som blandeprøver i dybderne 0,1 eller 0,2 samt 0,4 m.u.t. Placeringen af overfladefelterne fremgår af nedenstående situationsplan.

Der er foretaget undersøgelse af DDT. Der er ikke konstateret indhold af DDT eller indhold af dennes nedbrydningsprodukter.

Jordprøverne er analyseret for følgende fraktioner:
Kulbrinter (oliekomponenter)
PAH-forbindelser (tjærestoffer)
Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, arsen og kviksølv).

6 af jordprøverne (O2, O6, O11, O12, O16, O22) desuden udtaget i dybden 0,5 – 1,0 m.u.t.
3 af jordprøverne (O3, O10, O15) er desuden udtaget i dybden 1,0 – 2,0 m.u.t.

Prøvesteder til forureningsundersøgelse 

Prøvesteder til forureningsundersøgelsen 

Ifølge DGE har det været vanskeligt helt at undgå små brudstykker af asfalt i overfladeprøverne fra P-arealet. De små asfaltstykker kan ikke afvises at have haft en effekt på nogle af resultaterne.

Det tidligere gartneri beliggende udenfor den V1 kortlagte del og udenfor selve byggefeltet er ikke undersøgt i forhold til pesticider.
Ifølge Region Nordjylland bliver gartnerier som udgangspunkt kortlagt på vidensniveau 1.

Vejarealer kortlægges ikke på vidensniveau 1. Arealerne er dog omfattet af reglerne for jordflytning. Der skal derfor udtages jordprøver til analyse, inden jorden fra vejarealerne ved Nørregade, Banegårdspladsen og Ny Banegårdsgade eventuelt kan bortskaffes. I forbindelse med jordarbejdet og håndteringen af overskudsjord i Nørregade ud for ejendommen Grønnegade 8 (som grænser op til Nørregade), er det vigtigt at være opmærksom på, at ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1. Der har siden 1970 være vaskeri og renseri på ejendommen. Det kan derfor være nødvendigt, også at undersøge eventuel overskudsjord for klorerede opløsningsmidler forud for eventuel bortskaffelse.

 

Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget geotekniske jordbundsprøver af bæreevnen på arealet.

Den projektudvikler, der måtte vinde udbuddet, er velkommen til tage geotekniske prøver af bæreevnen.

Både tidspunktet og prøvesteder skal aftales nærmere med Brønderslev Kommune. Grunden til at Brønderslev Kommune skal vide hvor og hvornår der bliver taget geotekniske prøver, hænger sammen med, at Banegårdspladsen er i fuld funktion indtil omlægningen begynder. 

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

Arealet er ikke undersøgt for arkæologi af sælger, fordi arealet i dag er delvist bebygget og har været omdannet flere gange gennem årene.

Sælger har ikke kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forhold på arealet.

Arealet bliver overdraget uden ansvar, af nogen art, for sælger vedrørende fortidsminder og arkæologiske forhold.

Kontakt oplysninger

Vi er altid klar til at hjælpe dig med de spørgsmål du har i forbindelse med reetableringen og omdannelse af Banegårdspladsen, Brønderslev.

Hvis du har spørgsmål til forureningsundersøgelsen og/eller den historiske rapport på Banegårdspladsen er du velkommen til at kontakte Henriette Kolby på henriette.kolby@99454545.dk

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, visionen for området eller planforholdene er du velkommen til at kontakt Tine Astrup Jakobsen på tine.astrup.jakobsen@99454545.dk  

Hvis du har øvrige spørgsmål udover forureningsundersøgelsen og/eller den historiske rapport,er du velkommen til at kontakte Bettina Breiner på bettina.breiner@99454545.dk eller telefon 9945 5862

Vær opmærksom på, at de gode spørgsmål bliver samlet i en FAQ på udbuddets hjemmeside i anonymiseret form.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for projektet

Vilkår for bud

Salgsvilkår

Kontakt oplysninger

Bilag

1. Blanket til afgivelse af bud i word (nyt vindue)

2. Kommuneplan 2017 – (nyt vindue)

3. Helhedsplanen for Banegårdspladsen – pdf-dokument (nyt vindue)

4. Illustrationsplan for byggeretter (nyt vindue)

4a. Illustrationsplan med ortofoto (nyt vindue)

5. Støjberegninger fra COWI -pdf-dokument (nyt vindue)

5a. Støjberegninger fra COWI - pdf-fil (nyt vindue)

6. Volume studier fra COWI -pdf-dokument  (nyt vindue)

7. Forureningsattest fra Region Nordjylland (nyt vindue)

8. Historisk rapport for forurening på Banegårdspladsen (nyt vindue)

8a. Kort bilag til historiske rapport i bilag 8 (nyt vindue)

9. Forureningsrapport fra DGE -pdf-dokument i nyt vindue 

10. Detailhandelsanalyse fra COWI -pdf-dokument (nyt vindue)

11. Billedeportefølje fra Banegårdspladsen (nyt vindue)

 

​FAQ's

Her kan du fremover læse FAQ's om udbuddet og se, hvad andre har spurgt om. 

​Kan Brønderslev Kommune hjælpe med kontakt mellem for eksempel liberale erhverv og bygherre?

Ja det både kan og vil vi gerne i det omfang, at begge parter skriftlige accepterer, at vi videregiver kontaktoplysninger. Du kan altid bare ringe eller skrive til Bettina, så kan jeg hjælpe med at dele kontaktoplysninger. Vi vil gerne, at et kommende byggeri, bliver fyldt ud fra starten. Så har du brug for kontor eller klinik og gerne vil på Banegårdspladsen, så ring eller skriv. Er du udvikler og gerne vil have samarbejdspartnere allerede nu i opstartsfasen, så ring eller skriv. 

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 27. april 2020