Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Håndværkervej

Håndværkervej bliver sat til salg for 1. gang af Brønderslev Kommune. Arealet egner sig til udvidelse af eksisterende virksomheder eller lignende.

Udvidelsesmuligheder i erhvervsområdet, Brønderslev.

 

Brønderslev kommune udbyder 2 matrikler til erhverv ved Håndværkervej, Brønderslev. Matriklerne har tidligere været udlagt som grøn kile i erhvervsområdet, men lokalplan 01-E-03.02 erhvervsområde syd, Brønderslev af august 2021 har ændret formålet for kilen, så den i dag kan anvendes til erhvervsbyggeri.

Matriklerne kan ses på vedhæftede kortbilag markeret med gul linje.


Bilag 3 Kort over de matrikler der er sat til salg

Vilkår for bud

Når du afgiver et bud, skal du oplyse

Fast pris pr. m2 eksklusiv moms og tilslutninger.

Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.

De er udbudt uden mindste pris.

Du skal skrive din virksomheds navn, adresse og cvr på det bud du giver.

Brønderslev Kommune foretrækker, at matriklerne sælges enten til en køber eller som 2 matrikler med de viste skel grænser til 2 købere.

Hvis du ønsker at byde på dele af de to matrikler, skal du tydeligt markerer, hvilket areal af den enkelte matrikel du byder på og til hvilken pris og prioritet. På et kort skal du markere de antal kvadratmeter du ønsker at give bud på. Du kan ikke byde på under 2.000 m2. Hvilket er mindst mulige udstykning i henhold til lokalplanen bestemmelser for udstykning af matrikler.

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Ålborgvej 140, Brønderslev

Når dit bud kommer ind til os, bliver det behandlet hurtigst muligt i Økonomiudvalget. Udvalget beslutter om dit bud accepteres eller forkastes. Du hører fra os når Økonomiudvalget har truffet beslutning.

Kriteriet for salg af matrikler / arealer er prisen der bydes.

Den pris du byder, skal afspejle markedsprisen. Brønderslev Kommune må ikke sælge til under markedsprisen jf. lovgivningen på området.

Ligeledes skal du indsende dokumentation for at du kan betale det beløb du byder for matriklen / arealet. Dokumentation kan være udskrift fra din bank, der viser din betalingsevne.

Budgiver skal stå ved sit bud i 6 måneder efter fristens udløb.

Hvis 2 byder på samme hele matrikel er proceduren som følger:

Matriklen vil blive tilbudt til den, der har budt højest.

Hvis 2 købere byder samme pris på samme matrikel, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt.

Hvis ikke, der kan indhentes overbud, vil Brønderslev Kommune lade budrunden gå om.

Hvis 2 byder på henholdsvis hele matriklen og dele af samme matrikel.

Hvis en byder, byder på hele matriklen og en anden byder, byder på en del af samme matrikel, vil salget ske til den, der har budt på hele matriklen under forudsætning af, at prisen pr. kvadratmeter, der er budt på hele matriklen, ikke er væsentlig under markedsprisen eller den pris, der er budt pr. kvadratmeter på del af matriklen. Brønderslev Kommune vil forsøge at indhente overbud på hele matriklen inden handlen gøres endelig ved alle bydere på matriklen eller dele af matriklen.

Hvis ikke der kan indhentes overbud, så går budrunden om.

Brønderslev Kommune kan ikke garantere, at alle budgivere kan få opfyldt deres ønske til placering.

Hvis der, efter endt budrunde, er kvadratmeter tilbage vil de blive tilbudt til de budgivere, der ikke har fået opfyldt deres placering på matriklen i første omgang. Derefter bliver resterende kvadratmeter sat til salg i almindelig fri handel til en fast pris.

Udbuddet af matriklerne sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.
Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Salgsvilkår

Matriklerne er sat til salg i den stand, som de er, og som budgiver har haft mulighed for at se dem med hensyn til ledninger, installationer og beplantninger med mere.

Matriklerne er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale.

Købesummen skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed.

Matriklerne sælges uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forurening.

Matriklerne måles op og overføres til eksisterende ejendom (hvis der er en eksisterende ejendom) af sælger. Udgifterne til den matrikulære sag er sælgers, hvorfor den budte pris skal afspejle, at køber ikke har udgifter i forbindelse med den matrikulære sag.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Ejendommen

• Matr.nr. 1ci og del af 1k begge Burholt Hgd. Ø. Brønderslev med adresse til Ålborgvej 140, Brønderslev
• Matr.nr. 1ci Burholt Hgd., Ø. Brønderslev er udbudt med anslået 6.295 m2
• Matr.nr. 1k Burholt Hgd., Ø. Brønderslev er udbudt med anslået 8.705 m2
• Matriklerne bliver opmålt af landinspektør i forbindelse med handlen.

Planforhold

Kommuneplan
Arealet ligger i rammeområde 01-E-03 Erhvervsområde Sønderhede til erhverv, kontor, service let industri med mere. (nyt vindue)

Lokalplan 01-E-03.02 Erhvervsområde Syd, Brønderslev (nyt vindue)Miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - matr.nr. 1k (nyt vindue) og 1ci (nyt vindue) begge Burholt Hgd., Ø. Brønderslev


Begge matrikler er ikke klassificeret som forurenet i de kommunale arkiver. For køber betyder det, at der skal tages jordprøver når der flyttes jord fra matriklerne.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på matriklerne.

Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget geotekniske jordbundsprøver af bæreevnen på matriklerne.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

Matriklerne er ikke undersøgt for arkæologi af sælger.

Køber er underlagt en grundejers forpligtelser i henhold til Museumslovens §§ 25-27 vedrørende indhentelse af en udtalelse om risikoen for ødelæggelse af fortidsminder under byggeri. Udtalelsen kan køber hente ved Vendsyssel Historiske Museum.
Udgifter som følge af udtalelsen fra museet er købers. Det gælder alle udgifter herunder også til prøvegravning og eventuel udgravning af arealet.

Sælger har ikke kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forhold på matriklerne. Matriklerne bliver overdraget uden ansvar, af nogen art, for sælger vedrørende fortidsminder og arkæologiske forhold.

Servitutter

Matriklerne overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 18. januar 2022

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud

Kommuneplan 2017

Lokalplan

Salgsvilkår

Bilag 1. uofficiel tingbogsattest (nyt vindue)

Bilag 2. forureningsattest fra Region Nordjylland

Opdateret 21. juni 2022