Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Vrangdrupparken - Naturgrunde

Skal din familie vokse op i bøgeskoven, tæt på byen? Hvis du kan sige ja til det, så skal du vælge en naturgrund i Vrangdrupparken, Brønderslev.

Hvor ligger Vrangdrupparken?

 

Vrangdrupparken ligger i den nordlige del af Brønderslev by. Tæt på omfartsvejen, der har forbindelse til E39. Du bor tæt på alting midt i naturen. 

Boligområdet er delt op i et kvarter med almindelige parcelhusgrunde, og et område med naturgrunde. Forskellen på de to områder er den måde du må bygge på. Du kan læse mere i lokalplanerne. 

For begge områder gælder, at de er passet ind i det eksisterende landsskab på en sydvendt skråning. For dig og din familie betyder det, at I næsten altid har sol i haven om sommeren, at I har muligheder for spændende arkitektur - både til jeres bolig og have. 

Parcelhusgrunde

Parcelhusområdet udgøres af 4 boligenklaver, hvor hver enklave har fælles vej og et fællesareal, der kan danne rammen om det nære naboskab. Grundejerforeningen for det enkelte fællesareal får indflydelse på, hvordan rummet skal benyttes. Her kan være tale om mindre sportsbane som fx streetbasket. Her kan være frugthave, bærhave, eng, ophold, grillplads og meget mere.

Naturgrunde (Udsigts- & Skovparceller)

Udsigtsparcellerne ligger i skovkanten mod det åbne landskab. Her er der mulighed for at have et hus med direkte adgang til naturen og det åbne naturområde. Her er der større afstand til naboerne end i traditionelle parcelhusområder. Målgruppen her er familier, der ønsker mere tid til familien og deres fritidsinteresser med minimal vedligeholdelse af udendørsarealet.  

Skovparcellerne kommer til at ligger midt i "skoven" bestående af forskellige skovtyper. Her er hjemmehørende arter, der skaber et særligt udtryk med høje stammer og tæt beplantning. Her bor man i lysningen og i tæt kontakt med skoven.

Området er nyplantet, og har derfor ikke det rigtige udtryk endnu.  

Bypark

I byparken etableres en lege- og bålplads til anvendelse af områdets beboere. Stier vil skabe sammenhæng mellem byparkens to søer og legepladsen. Desuden skaber en nedsivningsgrøft et rekreativt vandelement i byparken. Lav beplantning af hjemmehørende græsarter og vild flora giver området et udtryk af rå natur. Træer og mindre skov etableres for at afgrænse området mod de større veje samt give ruminddeling i byparken.

Byparken er ideel til gåture og hundeluftning, og det er et mødested for områdets grundejere. Her kan børnene lege frit og ubekymret for trafik.

En asfaltbelagt sti fører fra boligområderne, gennem byparken ind til skoler, daginstitutioner og handlen i midtbyen.

Omfartsvejen gør det let at komme til motorvejen eller til både den østlige og vestlige del af Vendsyssel.

Illustrationskort

Illustrationsplan 

Oversigtskort over Vrangdrupparken - Naturgrunde

Vrangdrupparken naturgrunde 

Ledig Ledig  Solgt Solgt

 

Oversigt over grunde med priser

 

Vrangdrupparken 7

2.025 m2

995.000 kr.

 

Vrangdrupparken 9

2.025 m2

995.000 kr.

 

Vrangdrupparken 11

2.030 m2

995.000 kr.

  

Vrangdrupparken 13

2.033 m2

995.000 kr.

  

Vrangdrupparken 15

2.025 m2

995.000 kr.

    

Vrangdrupparken 17

2.025 m2

995.000 kr.

   

 

Forsyningsselskaber

Vand og Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 9880 1589
www.bronderslevforsyning.dk

PS Varme - Hvis man ønsker at etablere et traditionelt jordvarmeanlæg, så gøres der opmærksom på, at det ikke kan anlægges udelukkende i byggeflettet. En eventuel udgift for en arkæologiskudgravning uden for byggefeltet er for købers regning.  

     

EL

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 7011 5010
www.se.dk

 

Lokalplan for området

Lokalplan 01-B-34.02 er vedtaget den 31. maj 2018

Lokalplan 01-B-34.02

 

Måleblad

Måleblad for Vrangdrupparken udført af:
Landinspektør Nord A/S | www.landnord.dk

Købsaftale

Det viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

 Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Vrangdrupparken II (nyt vindue)

 

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


78 byggegrunde

I Vrangdrupparken, Brønderslev Nord, er der 63 store attraktive byggegrunde til parcelhuse og 15 naturgrunde.

Vrangdrupparken - Folder

Opdateret 29. august 2019