Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Sankelmarksvej - boliggrunde til projektbyggeri

Grundene er en del af den nye bypark i Ø. Brønderslev - en skøn landsby - tæt på motorvejen og Brønderslev by.

Sankelmarksvej, velbeliggende boliggrunde til projektbyggeri. 

Brønderslev Kommune sælger 2 boliggrunde på Sankelmarksvej, Ø. Brønderslev, 9700 Brønderslev. Det samlede areal er 3.796 m2.

Sankelmarksvej 

View over grunden, der bliver udstykket fra 

Grundene bliver udstykket til selvstændige matrikler inden overtagelsen. Matriklerne bliver udstykket som dele af matriklerne 3a og 7bv begge Ø. Brønderslev, Ø. Brønderslev. 

Grundene er sat til salg som et samlet projekt, hvor projektbeskrivelsen og prisen er vægtet 50/50.

Du kan kun købe grundene i samme handel. 

Bud på grundene

Dit bud på en fast pris og din beskrivelse af byggeprojektet skal du sende til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk senest den 19. august 2019 kl. 9.00.

Det samlede udbudsmateriale skal tages i betragtning ved afgivelse af bud.

I emnefeltet på mailen skriver du lukket bud – Sankelmarksvej, Ø. Brønderslev. Som vedhæftet fil eller i mailen skriver du dit bud i en fast pris, samt beskriver dit projekt for grundene.

Dit bud bliver behandlet på Økonomiudvalgets mødet den 28. august 2019.

Hvis dit bud ikke indeholder fast pris og projektbeskrivelse, bliver det forkastet, fordi det ikke lever op til de vilkår, som Brønderslev Kommune har sat for at afgive bud.

Dit bud bliver også forkastet, hvis det ikke kommer frem seneste til det fastsatte tidspunkt og på den nævnte mailadresse.

Udbuddet sker i henhold § 68 lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Grundene er sat offentligt til salg uden mindste pris.

Alle tilbud skal være skriftlige og angive et fast samlet beløb for de to grunde.

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis du har spørgsmål til udbuddet, er du velkommen til at kontakte Bettina Breiner.

Vilkår for bud

Dit bud skal indeholde projektbeskrivelse og en fast pris, prisen skal være eksklusiv moms, idet der beregnes moms efterfølgende. 

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud. 

Dit bud skal være sendt rettidigt og som beskrevet ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og eventuelt firmanavn og cvr-nummer med i dit bud.

Dit projekt skal være inden for rammerne i lokalplanen.

Fakta om de grunde, der er til salg

 

Matrikel afgræsningen på det, der er sat til salg.

Der er sat en del af matr.nr. 3a og en del af matr.nr. 7bv Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev til salg. På billede er de to grunde, der er til salg, markeret med lilla afgrænsning.

Grundene er ikke selvstændig vurderet

De 2 grunde er på henholdsvis 2.175 m2 og 1.621 m2. Samlet areal udgør 3.796 m2.

Byggefelterne på de enkelte grunde er markeret med hvid skravering på billede 3.

Byggefelt 1 er på 22,5 x 13 meter for at sikre oversigten mod Hvilshøjvej – se bilag 1. De øvrige byggefelter er på 24 x 13 meter.


Byggefelter og lokalplanafgræsning for den ejendom, der er sat til salg.

Planforhold

Kommuneplan

Grundene ligger i rammeområdet 12-O-01 Offentlige formål Elmevej i Kommuneplanen 2017-2029 

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan 12-O-01.01 - Bypark og boliger ved Øster Brønderslev kirke. Grundene ligger i delområde 2 i lokalplanen.

Du må maksimalt bygge 10 boliger i tæt-lav på de 5 byggefelter, og du må ikke bygge fritliggende boliger i området (jævnfør lokalplanen § 3).

Dit projekt skal overholde de rammer, der er givet i lokalplanen for arkitektur, materialer og boligtyper med mere. Din projektbeskrivelse bliver forkastet, hvis ikke den er inden for rammerne.

Illustrationsplan for bebyggelse på Sankelmarksvej, Ø. Brønderslev

Miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - Se bilag 2+ bilag 3.

Dele af grundene ligger i et område, der er områdeklassificeret jævnfør Jordforureningsloven. Det vil sige at grundene som udgangspunkt er lettere forurenet.

Der er krav om analyser ved jordflytning.

   

Områdeklassificering i forhold til jordforureningsloven.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på grundene.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

Grundene er ikke undersøgt for arkæologi af sælger. Vedhæftet, som bilag 4 til udbudsmaterialet er forhåndsudtalelsen fra Vendsyssel Historiske Museum om eventuel arkæologi på grundene. Museet opfordrer til prøvegravning inden et byggeri bliver startet.

Salgsvilkår

Grundene sælges i den stand, som de er, og som set af køber med de på grundene værende ledninger, installationer og beplantninger mm.

Grundene bliver overtaget uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Grundene henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Valg af køber vil ske ud fra en vurdering, hvor projektet vægter 50% og prisen vægter 50%.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Handlen bortfalder, hvis de betingelserne ikke kan opfyldes. Ingen af parterne kan i denne an-ledning gøre krav gældende mod hinanden.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, som den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer de forhold. Sælger må ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 28. februar2019 - bilag 5 og 6

På ejendommen 3a Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev er der tinglyst følgende servitut

Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel - 17.01-1918-369-82.

Dok om fredning - 26.05.1954-901401-82

Dok om fredning - 26.05.1954-1072-82

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv - 11.10.1978-15979-82

På ejendommen 7bv Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev er der tinglyst følgende servitut

Dok om fredning - 26.05.1954-1072-82

Dok om fredning - 26.05.1954-1075-82

Dok om fredning - 26.05.1954-1071-82

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv - 11.10.1978-15979-82 - bilag 7

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og berigtigelsesomkostninger betaler parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter. Sælgers advokat sørger for refusionsopgørelse.

Det samlede udbudsmateriale

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 17. juli 2019