Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Salg af grønt areal

Grunden, der er til salg, er i dag fredskov og et grønt åndehul i Brønderslev by. Det ønsker Brønderslev Kommune at bevare i forbindelse med et salg.

Det grønne areal, kaldet Verdens Ende, er til salg.

 

Brønderslev Kommune sælger en delvist ubebygget grund på Jyllandsgade 21, 9700 Brønderslev. På den nordlige del af grunden er der opført en bygning, der tidligere har fungeret som madpakkehus og lignende. Bygningen benyttes stadig af offentligheden. Den mulighed ønsker Brønderslev Kommune forsat at kunne tilbyde brugerne af området.

Grunden, der er til salg

  

Billede 1: afgrænsning på hele grunden, matrikelnummer 134 V. Brønderslev, Brønderslev Jorder


Hele matrikelnummer 134 V. Brønderslev, Brønderslev Jorder er sat til salg.

Grunden er på 22.812 m2.

Grunden er af SKAT vurderet til 203.100 kr.

Brønderslev Kommune ønsker, at de faciliteter, der er på grunden, også efter et salg, kan blive brugt af borgerne. 

Uanset, hvordan ejendommen bliver matrikuleret efter et salg, skal offentligheden have adgang til arealet. Der skal som minimum være vejadgang fra Jyllandsgade over den del, der er kommuneplanlagt til erhverv.

Arealet, der er lokalplanlagt, skal forsat være fredskov og offentligt tilgængelig.


      
Billede 2: nuværende adgang til og på grunden


Del I: cirka 1.845 m2 af den samlede grund er kommuneplanlagt til erhvervsområde, som lettere industri- og håndværker-, kontor- og servicevirksomheder. Bebyggelsesprocenten inden for kommuneplanen er på 50 % af den enkelte ejendom. De øvrige retningslinjer i forhold til arealet på 1.845 m2 er beskrevet i Kommuneplanen 2017-2029 ramme nr. 01-E-09- erhvervsområde, Østergade.

Del II: Restarealet på cirka 20.967 m2 planlagt som afskærmningsbælte, udlagt til fredskov og offentligt friareal. Retningslinjer for de planlagte kvadratmeter er beskrevet i Partiel byplanvedtægt nr. 13. Den del af grunden kan ikke udstykkes yderligere i henhold til byplanvedtægten*.
Fredskoven udgør i alt 18.000 m2 jf. tingbogen.

*byplanvedtægter er de planer, der er lavet før 1977 for planlægning af byer. De svarer til de nuværende lokalplaner.


Billede 3: Skitse over del I og del II. Den del der er fredskov er markeret med træ-ikoner på billedet.


Hvis du vil give bud på grunden

Grunden er til salg i sin helhed. Du giver bud på hele grunden. Ikke på del I eller del II.

Alle bud skal være skriftlige og angive et fast beløb for grunden.

Det samlede udbudsmateriale skal tages i betragtning ved afgivelse af bud.

Dit bud skal du sende til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk senest den 19. august 2019 kl. 9.00.

I emnefeltet på mailen skriver du lukket bud – Jyllandsgade 21, Brønderslev. Som vedhæftet fil eller i mailen skriver du dit bud i en fast pris. Prisen du skriver, skal være eksklusiv moms, idet der beregnes moms efterfølgende.

Dit bud bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Hvis dit bud ikke indeholder fast pris så bliver det forkastet.

Dit bud bliver også forkastet, hvis det ikke kommer frem seneste til det fastsatte tidspunkt og på den nævnte mailadresse.

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis du har spørgsmål til udbuddet, er du velkommen til at kontakte:

Bettina Breiner
Tlf. 9945 5862
Mail. bettina.breiner@99454545.dk

Vilkår for bud

Dit bud skal indeholde en fast pris.

Dit bud skal være sendt rettidigt og som beskrevet ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og evt. firmanavn og cvr med i dit bud.

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud.

Dit bud skal være inden for rammerne af henholdsvis Kommune- og lokalplanen.

Grunden er sat offentligt til salg uden mindste pris.

Udbuddet sker i henhold § 68 lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme


Planforhold

Kommuneplan
Del I: Grunden ligger i rammeområdet 01-E-09- erhvervsområde, Østergade Kommuneplanen 2017-2029


Billede 4: Kommuneplanlagte område

Byplanvedtægt
Del II: Området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13. Grunden ligger i delområde 2 i byplanvedtægten.

Følgende forhold gælder for hele grunden.

Miljø- og jordbundsforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - Se bilag 1.

Grunden ligger et område, der er områdeklassificeret jf. Jordforureningsloven. Det vil sige at grunden som udgangspunkt er lettere forurenet. Der er krav om analyser ved jordflytning fra matriklen.


Billede 5: områdeklassificeringen i forbindelse med jordforurening

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på grunden.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene, herunder bæreevnen.

Arkæologi og fredning

Grunden er ikke undersøgt for arkæologi af sælger. Det er købers ansvar, at grunden er frigivet af eller kan blive frigivet af Vendsyssel Historiske Museum til byggeri. 

Størstedelen af grunden er som nævnt fredskov. Derudover er det østlige skel på grunden for en stor dels vedkommende et beskyttet dige. Syd på grunden løber linjen for beskyttelse af fortidsminder.

Salgsvilkår

Grunden sælges i den stand, som den er, og som set af køber med de på grunden værende ledninger, installationer og beplantninger mm.

Det er fra sælgers side et ønske, at de nuværende brugere af arealet fortsat uden hindringer kan bruge arealet som de gør nu.

Samtidig skal der være offentlig adgang fra Jyllandsgade til den del af grunden der er fredskov.

Grunden bliver overtaget uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Grunden henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Handlen bortfalder, hvis de betingelserne ikke kan opfyldes. Ingen af parterne kan i denne anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Matrikulære forhold

I forbindelse med handlen er det muligt at lægge matriklen til en eksisterende ejendom. Derefter indgår grunden som en del af en samlet fast ejendom. Det betyder, at grunden kan inddrages i et vist omfang som en del af byggeprocent for den samlede faste ejendom. Dog skal retningslinjerne i Kommuneplanen og Lokalplanen overholdes også i forhold til byggeprocent og byggeri. Ligesom, køber til en hver tid skal søge byggetilladelse inden et byggeri bliver sat i gang. 

Hvis grunden beholdes som selvstændig matrikel og ejendom, kan den kun bebygges i det omfang Kommuneplanen og Byplanvedtægten åbner op for det, og under hensyntagen til de fredninger, der er på grunden.

Byggeri og befæstelse på grunden er betinget af myndighedsgodkendelse.

Udgiften til den matrikulære sag er købers.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til den elektroniske tingbogsudskrift dateret den 24. juni 2019. Udskriften er vedlagt udbudsmaterialet. Som bilag 2

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger bliver betalt af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud (se ovenfor)
Kommuneplan 2017-2029 01-E-09- erhvervsområde, Østergade (nyt vindue)
Lokalplan byplanvedtægt nr. 13 (nyt vindue)
Salgsvilkår (se ovenfor)
Bilag 1: Jordforureningsattest fra Region Nord (nyt vindue)
Bilag 2: Tingbogsattester af 24. juni 2019 (nyt vindue)

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 17. juli 2019