Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Boliggrund i et udbygget område er til salg

Rolighedsvej 6 er en velbeliggende boliggrund i kanten af Flauenskjold by tæt på naturen og sportspladsen.

Velbeliggende boliggrund i Flauenskjold 

 

Brønderslev Kommune sælger Rolighedsvej 6, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Grunden er en ubebygget ejendom.

Grunden ligger i et allerede udbygget kvarter, det betyder at du og din familie flytter indtil jeres nye naboer og bliver en del af det sammenhold, der er i byen.

Grunden er sat til salg til nybyggeri eller til sammenlægning med eksisterende bebyggede ejendomme.


Billede 1: grundens placering syd i Flauenskjold by

Grunden ligger syd i Flauenskjold by blot 6 minutters kørsel fra E45 Frederikshavn motorvejen. Der er ca. 25 minutters kørsel til Brønderslev by og ca. 15 minutter til Dronninglund.

Grunden, der er til salg


Billede 2: Afgrænsning af den nuværende matrikel 15 ff Vestengårdens Fjerding, Voer

Dele af matrikelnummer 15ff og 1g Vestengårdens Fjerding, Voer er sat til salg.

Matrikelnummer 15 ff Vestengårdens Fjerding, Voer er beliggende Rolighedsvej 6, Flau-enskjold. Anslået 820 m2 af matriklen er til salg.
Matrikelnummer 1g Vestengårdens Fjerding, Voer er en del af vejarealet Rolighedsvej og de bagvedliggende boldbaner i Flauenskjold. Anslået 175 m2 af matriklen er til salg.
Det samlede areal, der er til salg, er på cirka 990 m2. Endelig opmåling sker af landinspektør i forbindelse med en handel.

Rolighedsvej 6 er for tiden er udlejet til have. Den aftale bliver af Brønderslev Kommune opsagt inden ny ejer overtager grunden. Aftalen kan opsiges pr. 1. maj et givet år og med udløb til 1. oktober samme år, som den bliver opsagt.

De bagvedliggende boldbaner og stien langs boldbanerne skal fortsat have vejadgang fra Rolighedsvej.

Brønderslev Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at placere vejadgangen mellem Rolighedsvej 2 og 6. Det sikrer den letteste adgang til arealerne bagved.
Hvis Rolighedsvej 6 bliver solgt til matrikulær sammenlægning med 1 eller flere naboer, vil vejadgangen til boldbanerne og stien, herunder placeringen af vejadgangen kunne for-handles mellem de involverede parter.

Billede 3: blå markering er eksisterende skel. Rødt er forslag til kommende skel.


Hvis du vil give bud på grunden

Du kan byde på den del, der bliver udstykket i forbindelse med en handel. Det vil sige du kan byde på anslået 990 m2 som vist på billede 3 med rød markering.

Grunden er sat offentligt til salg uden mindste pris.

Alle bud skal være skriftlige og angive et fast beløb for grunden.

Det samlede udbudsmateriale skal tages i betragtning ved afgivelse af bud.

Dit bud skal du sende til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk 

I emnefeltet på mailen skriver du lukket bud – Rolighedsvej 6, Dronninglund. Som vedhæftet fil eller i mailen skriver du dit bud i en fast pris. Prisen du skriver, skal være eksklusiv moms, idet der beregnes moms efterfølgende.

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud.

Dit bud bliver behandlet på det førstkommende Økonomiudvalgsmøde efter dit bud er kommet frem. Økonomiudvalget holder møde cirka 1 gang hver måned. 

Hvis dit bud ikke indeholder fast pris så bliver det forkastet.

Dit bud bliver også forkastet, hvis det ikke kommer frem seneste til det fastsatte tidspunkt og på den nævnte mailadresse. 

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse. 

Hvis du har spørgsmål til udbuddet, er du velkommen til at kontakte:

Bettina Breiner
Tlf. 9945 5862
Mail. bettina.breiner@99454545.dk

Vilkår for bud

Dit bud skal indeholde en fast pris.

Dit bud skal være sendt rettidigt og som beskrevet ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og evt. firmanavn og cvr med i dit bud.

Udbuddet sker i henhold § 68 lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme

Planforhold

Kommuneplan
Del I: Grunden ligger i rammeområdet 06-B-05 boligområde ved Ingeborg Skeelsvej i Kommuneplanen 2017-2029- 

 

Billede 4: Kommuneplanlagte område


Miljø- og jordbundsforhold

Rolighedsvej 6 er ikke kortlagt for forurening af region Nordjylland.

Området som grunden ligger i er heller ikke områdeklassificeret. Brønderslev Kommune har dog ikke grund til at tro, at grunden er forurenet.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene, herunder bæreevnen.

Rapporten er vedlagt som bilag 1 til udbudsmaterialet.

Arkæologi

Grunden er ikke undersøgt for arkæologi. Hvis kommende køber ønsker at bygge på grunden er det købers egen pligt at sikre, at grunden er frigivet fra Vendsyssel historiske museum til byggeri.

Salgsvilkår

Grunden sælges i den stand, som den er, og som set af køber.

Det er fra sælgers side et krav, at der skal være adgang til de bagvedliggende boldbaner og stier efter en handel.

Grunden bliver overtaget uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Grunden henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Handlen bortfalder, hvis de betingelserne ikke kan opfyldes. Ingen af parterne kan i denne anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Matrikulære vilkår

Grunden består som nævnt af dele fra 2 matrikler. Efter udstykning får grunden selvstændigt matrikelnummer.

Den udmatrikulerede grund kan bebygges i henhold til rammerne i Kommuneplanen.

Byggeri og befæstelse på grunden er betinget af myndighedsgodkendelse.

Hvis 1 eller flere bliver enige om, at købe grunden til matrikulær sammenlægning med en eksisterende fast ejendom er det også en mulighed. Fordelingen af grundens areal og adgangsvej til boldbanerne og stien vil da være en forhandling mellem parterne.

Brønderslev Kommune betaler udgiften til den matrikulære sag.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Den uofficielle tingbogsattest af 27. juni 2019 indgår som en del af det samlede udbudsmateriale. Attesten er vedlagt som bilag 2 til udbudsmaterialet.

Tillige er servitutten om byggelinjer vedlagt som bilag 3, idet grunden er omfattet af byggelinjer ud mod Rolighedsvej.

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.


Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud (se ovenfor)

Kommuneplan 2017-2029 06-B-05 -boligområde, Ingeborg Skeelsvej (nyt vindue)

Salgsvilkår (se ovenfor)

Bilag 1: Jordforureningsattest for matrikelnummer 15ff og jordforureningsattest for matrikelnummer 15dg (nyt vindue)

Bilag 2: Tingbogsattest af 27. juni 2019 (nyt vindue)

Bilag 3: Servitut om byggelinjer

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...

 

Opdateret 19. august 2019