Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Agertoften 3 Flauenskjold


Kan du se nye muligheder i et tidligere plejehjem? Og har du modet til at føre dine tanker ud i virkeligheden? Så har vi et plejehjem til salg.
Agertoften 3 Aldersro indgangen set fra vejen

Aldersro - nye muligheder

 

 

Brønderslev Kommune har sat det tidligere plejehjem Aldersro, i Flauenskjold til salg. Plejehjemmet blev lukket som hjem tilbage i 2011. I følgende år har hjemmet været brugt til flere forskellige formål. Lige nu er der opbevaring af effekter fra museet MOSS. Lejeaftalen skal så vidt mulig opretholdes i 3 år fra overtagelsesdagen.

Plejehjemmet bliver derfor sat til salg til nye idéer og muligheder.

Plejehjemmet ligger på en 3.896 m2 stor grund og består af samlet 721 m2 boligareal. Boligerne består af 24 lejligheder uden køkken. Det samlede erhvervsareal i bygningerne er på 952 m2 fordelt på 2 etager plus kælder og tagetage.
I grundplan er bygningerne på 436 m2


Du får med andre ord en stor bygningsmasse, som kan bygges om til mere tidssvarende brug.

På nuværende tidspunkt er det en udfordring, at bygningen er planlagt til plejehjem i lokalplanen. Men Brønderslev Kommune er indstillet på, at den køber, der har det rette projekt til ejendommen, kan få ændret lokalplanen i det omfang, som planloven giver mulighed for. For dig som køber betyder det, at Brønderslev Kommune vil se på dit projekt med åbne øjne i forhold til ændringer i lokalplanen.

Bygningerne trænger til en renovering inden de kan blive en del af en moderne institution. Bygningerne er opført i 1951 og seneste gennemgribende renoveret i 1985.
Bygningerne er opført i røde mursten og med tegltag.

Der er elevator imellem etagerne.

Som det fremgår af energirapporten for Agertoften 3, så kan der relativt hurtigt opnås god effekt af renoveringerne i forhold til det årlige energiforbrug.

Ejendommen er tilsluttet fjernvarme og bliver derfor ikke ramt af de nye tiltage fra regeringen angående udskiftning af CO2 tunge varmekilder. Ejendommen er tilsluttet den offentlige kloak.

Den store bygningsmasse som du køber, vil være bedst egnet til projekter, hvor du har brug for flere selvstændige lejligheder og store fælles arealer, både til ophold, køkken og værksteder.

 

Her finder du Aldersro

​Ejendommen, der er til salg er matrikel nummer 15ei Vestensgårdens Fjerding, Voer.

Hvis du står med en mobildevicer på et sted, hvor der er dårlig forbindelse, kan det tage lidt tid at hente kortet frem.  

Vilkår for bud

Hvis du vil afgive bud på Agertoften 3, Dronninglund skal du gøre det skriftligt. Dit bud skal være i hele tal og du giver bud på hele ejendommen inklusiv hele grunden og hele bygningsmassen. Det sælges kun samlet.

I forbindelse med dit bud skal du beskrive, hvad du vil bruge ejendommen til og hvorfor du ønsker at købe ejendommen. Vi vil gerne have en beskrivelse af, hvor meget du umiddelbart vil ændre bygningen og om det kræver ny lokalplan / kommuneplan. Derudover vil vi gerne, at du fortæller hvilken målgruppe / borgergruppe du ser bruge bygningerne når de er sat i stand og om du har konkrete kontakter til brugere af bygningerne.

Din beskrivelse af dit projekt kommer til at vægte i forhold til den pris du byder. Det bliver med en vægtning på 50 / 50. Derfor jo mere du beskriver dit projekt, jo bedre kan vi vurdere det i forhold til den pris du giver.

Når du afgiver et bud, skal du oplyse

  • Fast pris pr. m2 inklusiv moms.
  • Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.
  • Du skal skrive dit navn og adresse på det bud du giver.
  • Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Aldersro.

Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest mandag 15. august 2022 kl. 09.00

Bud der ikke kommer ind til tiden eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet på Økonomiudvalgsmøde i august 2022

Hvis 2 byder samme beløb på ejendommen, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt på den. Hvis ikke, der kan indhentes overbud, kan Brønderslev Kommune vælge enten at trække lod blandt de højestbydende eller lade udbuddet gå om.

Udbuddet af arealet sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Brønderslev Kommune forventer en pris i omegnen af 2 millioner plus handelsomkostninger for ejendommen. 

Ejendommen der er til salg


• Matr.nr. 15ei Vestengårds Fjerding, Voer
• SKAT vurderingsår 2018
• ejendomsværdi: 6.550.000 kr.
• grundværdi: 235.300 kr.
• Grundareal: 3.896 m2 heraf 955 m2 vej
• Samlet boligareal: 721 m2
• Samlet erhvervsareal: 952 m2

Øvrige oplysninger om bygningernes etageareal kan du læse i BBR meddelelsen som er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

Planforhold


Kommuneplan
Ejendommen ligger i rammeområdet til offentligt formål under ramme nr 06-O-01 Offentligt område, Ingeborg Skeelsvej.
Det giver mulighed for optil 40 % i bebyggelsesprocenten på grunden.


Lokalplan
Ejendommen ligger under lokalplan 07-09 område til offentligt formål ved Agertoften, Flauenskjold.


Hvis køber har brug for at få ændret kommuneplanen eller lokalplanen er det købers ansvar, at planerne kan ændres til det formål som køber forudsætter i forbindelse med handlen. Ligesom det er købers udgift at få ændre planerne.

Miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - Se bilag

Ejendommen ligger i et område, hvor der ikke er klassificeret i forbindelse med jordforurening. Men Brønderslev Kommune vil til en hver tid anbefale, at der bliver taget prøver af jorden i forbindelse med en eventuel flytning af jord fra ejendommen.Jordbundsforhold og arkæologi​

Da der er tale om en bebygget grund har Brønderslev kommune ikke undersøgt grunden for arkæologi eller foretaget geotekniske undersøgelser i forbindelse med udbuddet. Bygningen er som nævnt opført i 1951, hvorfor Brønderslev Kommune ikke ligger inde med oplysninger om de daværende undersøgelser, der måtte have været foretaget.

Ejendommen bliver solgt af Brønderslev Kommune uden ansvar for arkæologi og jordbundsforhold, herunder bæreevnen.

 

Salgsvilkår


Ejendommen sælges i den stand, som den er, og som set af køber med de ledninger, installationer og beplantninger, der er på ejendommen.

Udgifter, regninger, ansvar og risiko er fra overtagelsesdagen udelukkende købers.

Valg af køber vil ske ud fra en vurdering, hvor projektet vægter 50% og prisen vægter 50%.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Overtagelsesdagen forhandles mellem parterne, men vil som udgangspunkt være 2 måneder efter afgivelse af bud.

Handlen bortfalder, hvis de betingelserne ikke kan opfyldes. Ingen af parterne kan i denne anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Købesummen skal køber indbetaler til sælger senest på overtagelsesdagen.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 24. juni 2020

 

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud

Kommuneplan 2017 ramme nummer 06-O-01 område til offentlig formål ved Ingeborg Skeelsvej (nyt vindue) 

Lokalplan nummer 07-09 Område til offentligt formål ved Agertoften Flauenskjold (nyt vinude)

Forureningsattest fra Region Nordjylland (nyt vindue)

Salgsvilkår

Bilag BBR meddelelse, uofficiel tingbogsattest

Opdateret 18. juli 2022