Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Udvikling af Søndergade 23-25, Brønderslev – den gamle produktionsskole

Har I en god idé til, hvordan udviklingen af den gamle produktionsskole kan være med til at skabe nyt liv i byen - så er det den idé vi søger.

Nye mulighed - salg af option

Brønderslev Kommune udbyder en option (forkøbsret) på grunden. For at få optionen skal I opfylde følgende kriterier

Optionshaver (jer) skal levere et idéprojekt for grunden. Det vil sige et projekt, hvori I beskriver jeres overordnede tanker for den fremtidige udvikling af grunden.

 

Gensidige forpligtigelser mellem optionsgiver og optionstager

 

Som optionshaver forpligtiger I jer til at

 • udarbejde og finansiere nyt plangrundlag for det byggeri I ønsker på grunden
 • finansiere den forureningsundersøgelse, der er nødvendig for et fremtidigt byggeri
 • finansiere den forureningsoprydning, der måtte være nødvendig i forhold til et kommende byggeri
 • opnå myndighedsgodkendelser til jeres byggeri

Hvis jeres projekt vinder optionen og I ikke ønsker at gøre brug af din option, overgår rettighederne til projektet til Brønderslev Kommune idet projektet anses som pris for optionen.

Optionsgiver (Brønderslev Kommune) forpligtiger sig til at

 • finansiere grundkapitallån, hvis der er tale om støttet boligbyggeri på grunden
 • sikre hurtigst mulige sagsbehandling i forhold til lokalplan og øvrige myndighedsgodkendelser, dog uden at det får indvirkning på lovligheden af godkendelserne eller den faglige vurdering
 • samarbejde om at projektet bliver realiseret inden for rimelig tid, herunder sikre, at samarbejdet om lokalplanen ikke bliver unødigt forsinket

Placering af Søndergade 23-25 i Brønderslev by

Vilkår for bud 

Jeres bud skal indeholde

 • den pris I vil give for grunden. I skal afgive jeres bud som en fast pris eksklusiv moms. 
 • I kan ikke afgive et bud på højest bud + x kr. Hvis I afgiver sådan et bud kommer det ikke med i betragtning ved Økonomiudvalgets vurdering af jeres budte pris.
 • beskrivelse af jeres projekt, herunder hvilken type af byggeri I ønsker at bygge. (rækkehuse, lejligheder, liberale erhverv med mere), om det kræver ændret lokalplan, øvrige betingelser I måtte have til projektet i forhold til finansiering og så videre.
 • ligeledes må I meget gerne i din beskrivelse af projektet, skrive om, hvorfor jeres projekt passer godt ind i området og hvorfor jeres projekt bliver et plus for den del af Brønderslev by.
 • hvis jeres projekt kræver grundkapital, vil vi gerne at I skriver det med ind, herunder meget gerne jeres forventning til størrelsen af grundkapitalen. 

 

Hvis I ønsker at give bud på optionen, skal I sende jeres bud til Brønderslev Kommune på mail senest d. 10. maj 2021 kl. 9.00. I skal bruge mailen raadhus@99454545.dk

Bud, der ikke indeholder ovennævnte beskrivelser og som ikke bliver indsendt inden for tidsfristen bliver afvist og bliver ikke bedømt i Økonomiudvalget.

Jeres bud bliver vægtet ud fra både projektet og den udvikling det skaber i området, samt på prisen. Der bliver vægtet mest på projektet og udvikling af området.

Det projekt, som vinder optionen, skal igangsættes senest 31.12.2021 i forhold til lokalplanlægning. Hvis projektet ikke bliver sat i gang senest til nævnte dato tilfalder retten til projektet Brønderslev Kommune.

De, der vinder optionen skal stå ved deres bud indtil 31.12.2021.

Udbuddet sker i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004

Ejendommen, der er til salg

Ejendommen ligger på matr.nr. 68a V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og er på i alt 5.494 m2 heraf 352 m2 vej.

Søndergade 23-25, 9700 Brønderslev består af 5 ældre bygninger på i alt 647 m2. Det er forventeligt, at bygningerne skal nedrives i forbindelse med nybyggeri på ejendommen.

Nedrivningen sker på kommende optionshavers fordring og regning. Brønderslev Kommune myndighedsbehandler nedrivningssagen, som øvrige nedrivningssager i kommunen.

BBR-meddelelse er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Heri kan interesseret budgivere på optionen læse nærmere om de tilslutningerne der er på ejendommen og bygningernes opførelses år med mere.

Ejendommen er senest vurderet af SKAT i 2018. Ejendomsvurderingen er på 4.450.000 kr. med et nedslag for jordforurening på 280.500 kr.

Vurderingen er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

Søndergade 23-25 den gamle produktionsskole

Planforhold

Ejendommen er for nuværende planlagt under kommuneplanramme til blandet bolig og erhverv ved Vestergade. På nævnte ejendom kan der ikke etableres detailhandel.

Bebyggelsesprocenter er på 60%, så der er gode muligheder for et alsidigt og varieret byggeri. Kommuneplanrammen er vedlagt som bilag.

Lokalplanen for området dækker lige nu over, at ejendommen udelukkende kan anvendes til offentlige formål som produktionsskole og lignende. Den lokalplan er Brønderslev kommune sindet til at ændre til det formål kommende køber af ejendommen måtte have, så længe formålet ligger inden for rammerne af kommuneplanen og passer ind i området som helhed.

En ny lokalplan skabes i dialog med Brønderslev Kommune, men udarbejdes og finansieres af kommende køber.

Miljøforhold

Søndergade 23-25 har indtil for få år siden været i brug som produktionsskole. Men der før lå det gamle gasværk, som forsynede Brønderslev by på ejendommen. Det betyder, at I køber en grund med historie og desværre også den type af historie, der er forurening.

Brønderslev kommune har fået udarbejdet en historisk rapport over forureningen på ejendommen. Rapporten er udarbejdet af DGE og vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.
Det fremgår af rapporten, at der er kendt forurening på ejendommen, hvorfor ejendommen i rapporten fra region Nordjylland er klassificeret som V2.

Ved byggeri på grunden er kommende køber ansvarlig for at fjerne den forurening, der skal væk for at gennemføre det ønskede byggeri. Bortskaffelsen af eventuelt forurenet jord skal ske efter myndighedernes anvisninger.

Arkæologi

Ejendommen er ikke undersøgt for arkæologi, men det forventes ikke, at der er arkæologi på ejendommen, da den er bebygget.

Salgsvilkår

Ejendommen sælges i den stand, som den er, og som set af kommende køber. Kommende køber overtager bygningen som en del af handlen og skal selv sørge for at få revet bygningerne ned, hvis ikke de indgår i fremtidigt projekt. Nedrivningen skal ske efter myndighedsgodkendelse.

Ejendommen bliver solgt uden ansvar for Brønderslev Kommune i forhold til bæreevnen, idet der allerede er opført bygninger på ejendommen.

Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for kommende købers regning og risiko i enhver henseende. Det gælder både i forhold til skatter og afgifter, samt forsikringer.

Overtagelsesdagen aftales i det nærmere forløb mellem Brønderslev Kommune og den, der vinder optionen. Det forventes, at der er overtagelsesdag i forbindelse med den endelige vedtagelse af ny lokalplan for området.

Handlen kan bortfalde, hvis ikke optionshaver kan gennemføre projektet med baggrund i myndighedsgodkendelser. I det tilfælde tilfalder alt projekt materiale som optionshaver har til optionsgiver. Projektmaterialet tilfalder optionsgiver som betaling for optionen og optionsgiver kan efterfølgende frit arbejde videre med det projekt materiale, der måtte blive overdraget.

Servitutter

Der er lyst servitutter om eksisterende lokalplan og vejret over ejendommen til matr.nr. 68c og 68b V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. Vejretten ligger langs skellet til nabogrundene, og er derfor ikke være en hindring for et nyt projekt.

Optionsaftale

Brønderslev kommune udfærdiger en optionsaftale, der tager udgangspunkt i det udkast til optionsaftale, der er vedlagt til udbudsmaterialet som bilag.

Optionsaftalen binder parter indtil 31.12.2021 med mulighed for forlængelse hvis parterne aftaler det.

Købsaftale og skøde

Når der skal indgås bindende købsaftale mellem optionshaver og optionsgiver, skriver Brønderslev Kommune udkast til købsaftalen, som kommende køber gennemgår med sin rådgiver.

Skødet tinglyses af købers advokat / rådgiver.

Tinglysningsomkostninger bliver betalt med halvdelen til hver.

Hver part betaler egne advokat- / rådgivningsomkostninger.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud

Kommuneplan ramme 01-D-01 blandet bolig og erhverv Vestergade (nyt vindue)

Eksisterende lokalplan B-11 Gasværksgrunden (nyt vindue)

Forureningsattest fra Region Nordjylland (nyt vindue)

Uddybning fra Region Nordjylland i forhold til forurening

Historisk rapport fra DGE (nyt vindue)

Kort fra DGE (nyt vindue)

BBR-meddelelse (nyt vindue) 

Tidligere byggesag 1 (nyt vindue)

Tidligere byggesag 2 (nyt vindue)

Salgsvilkår

SKAT vurdering  (nyt vindue)

Uofficiel tingbogsattest (nyt vindue)

Udkast til optionsaftale (nyt vindue)

Opdateret 3. marts 2021