Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Service eller transport? Der er mange muligheder

Er det nu du skal bygge nyt inden for transport, hotel eller restaurant?
Brønderslev Kommune har arealet til dig og din virksomhed.
Arealet ligger super godt - lige ved motorvej E39 / tæt på Brønderslev by. Infrastrukturen fra E39 gør det nemt at nå både mod øst og vest i Vendsyssel, og motorvejen er den oplagte vej nord-syd eller omvendt.

Område til udvikling af serviceklynge / erhverv

 

Området ligger i den sydlige del af Brønderslev by i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde. Det ligger med gode adgangsveje til det overordnede vejnet, idet E39 Hirtshalsmotorvejen er blot få meter fra indkørslen til det nye erhvervsområde. 

Hvis din virksomhed er inden for transportbranchen eller er en del af en serviceklynge, kan du være i området. I lokalplanen er der beskrevet, hvilken type af virksomheder, der bliver betegnet som del af serviceklynger til motorvejsnettet. Du kan læse mere i lokalplanen 01-E-16.01, om de muligheder din virksomhed har i det nye erhvervsområde.

Lokalplanen er en del af det samlede udbudsmateriale og Brønderslev Kommune anbefaler, at du læser lokalplanen inden du afgiver bud. 

Områdets beliggenhed tæt på naturen, det åbne land og motorvejen har betydningen for området som helhed. Det har betydning for, hvordan du må bygge i området, hvordan du må skilte i området og hvordan trafikken skal afvikles indtil din virksomhed. Overordnet set handler det om, at sikre et harmonisk helhedsindtryk i forhold til omgivelserne. De nærmere beskrivelser finder du i lokalplanen. 

Området, der er til salg set fra øst 

Rundkørslen lige øst for området, der er til salg. 

Området, der er til salg

Området, der er til salg, er en del af matr.nr. 1o Burholt Hgd. Øster Brønderslev. Området er under udstykning ved landinspektør i forbindendelse med udbuddet og er på cirka 41.000 m2. På kortet herunder kan du se, hvor området ligger.

Området, der er udbudt til salg, er i lokalplanen beskrevet som område I. Med vedtagelsen af lokalplanen har området skiftet zonestatus til byzone.


Hvis du står med en mobil devicer og på et sted, hvor dækningen ikke er god, så kan det tage lidt tid at hentet kortet. 

Ejendommen er af SKAT vurderet som landbrugsjord. Vurderingen er på 42.300 pr. ha. Ejendommen er senest vurderet i 2018 af SKAT. Det betyder, at vurderingen er ud fra, at arealet var landzone og kun bliver brugt til landbrug. Der er i vurderingen ikke taget højde for, at arealet er lokalplanlagt til erhverv.

 

​Sådan giver du bud

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Øster Brønderslevvej.

Du kan enten skrive din pris og de øvrige oplysninger i mailen, eller du kan skrive dem i en vedhæftet fil. 

Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 09.00

Bud, der ikke kommer ind til tiden, eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet på Økonomiudvalgsmødet d. 12. februar 2020. 

Dit bud skal leve op til vilkår for afgivet bud, som beskrevet herunder.

Vilkår for afgivet bud

Når du afgiver et bud, skal du oplyse

En fast pris per m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Prisen skal du afgive i danske kroner.

Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud. 

Du skal skrive din virksomheds navn, adresse og cvr-nummer når du giver bud.

På et kort skal du tegne, de kvadratmeter du ønsker at give bud på, ind. Du kan ikke byde på under 2.000 m2, som er mindste udstykning i henhold til lokalplanen. Du er velkommen til at bruge det kort, der er lagt ind som en del af det samlede udbudsmateriale, men det er ikke et krav. 

I dit bud skal du skrive det antal kvadratmeter du ønsker at byde på. Antal kvadratmeter kan med fordel fremgå af det kort du skal sende med som bilag til dit bud.

Uanset om du vælger at bruge det kort, der er lagt ved som en del af det samlede udbudsmateriale eller et andet kort, er det et krav, at det skal være tydeligt markeret, hvilke kvadratmeter af det samlede område du giver bud på.

Hvis du byder på flere delarealer inden for det udbudte areal, skal du tydeligt markere på hvert sit kort, hvilke kvadratmeter du byder på og hvilken prioritet dit bud har. Det areal, der har din højeste prioritet, skal du markerer med 1, din næst højeste prioritet med 2 og så videre.  

Brønderslev Kommune opfordrer til, at du gør opmærksom på, hvilken type virksomhed du ønsker at drive fra det areal du byder på. Det har ikke betydning for tildeling af areal med mindre to virksomheder, der er ikke umiddelbart kan lægge ved siden af hinanden byder på naboarealer. I de tilfælde forbeholder Brønderslev Kommune sig retten til at indgå forhandlinger med de involverede parter eller forkaste indkomne bud og lade udbudsrunden gå om.

Da Brønderslev Kommune har valgt et fleksibelt udbud på det samlede areal, kan vi ikke garanterer, at den enkelte køber får tildelt nøjagtigt det delareal, den enkelte har udset sig. Men vi bestræber os på, at alle budgivere får tildelt et areal, der ligger i umiddelbar forlængelse af det ønskede delareal.

Hvis 2 parter byder på samme areal, som del af 2 forskellige delarealer er der følgende kriterier for tildeling af areal. Arealet vil blive tildelt den af parterne, der har budt højeste pris per m2. I eksemplet herunder, vil det delareal, begge parter har budt på, blive tildelt byder A, da prisen per m2 er højest. I eksemplet vil Brønderslev Kommune forsøge at flytte byder B’s vestlige skelgrænse længere mod vest, så B fortsat får samme antal kvadratmeter, som der oprindeligt er budt på.


Eksempel på 2 budgivere, der delvist byder på samme areal. Buddet vil tilfalde byder A, fordi prisen pr. m2 er højest.

Hvis byder B har højeste pris, går Brønderslev Kommune i forhandling med begge budgivere med henblik på at opnå en løsning, der tilgodeser alle parter.

Udgangspunktet for en forhandling vil være, at byder A bliver tilbud arealet, begge har budt på, men til den pris som byder B har afgivet. Samtidig vil Brønderslev Kommune vil forsøge at flytte byder B’s skel mod vest.

Byder A kan naturligvis afstå de kvadratmeter begge har budt på, dog skal rammerne for udstykninger i lokalplanen overholdes, det vil sige A må ikke få et arealet udstykket på under 2.000 m2.

Hvis det ikke er muligt at opnå enighed mellem parterne, kan Brønderslev Kommune vælge af forkaste alle indkomne bud og lade budrunden gå om.

Hvis den tilbudte pris er den samme på begge delarealer, kan vilkårene om lodtrækning, overbud eller afvisning af bud komme i betragtning.

Kriterier for accept af bud

I forbindelse med udbudsrunden på arealet ved Øster Brønderslevvej er kriteriet for accept af bud, udelukkende prisen per m2.

Øvrige vilkår, som en budgiver stiller eller øvrigt materiale, der bliver sendt med, bliver ikke vægtet i nærværende udbud. 

Det betyder, at hvis 2 byder på samme del af arealet, vil arealet blive tilbudt til den, der har budt højest. Hvis 2 købere byder samme pris på samme areal, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle, der har budt. Hvis ikke, der kan indhentes overbud, kan Brønderslev Kommune vælge enten at trække lod blandt de højestbydende eller lade udbuddet gå om. 

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud og eventuelt lade området udbyde på ny. 

Salgsvilkår

Arealet er sat til salg i den stand, som det er, og som budgiver har haft mulighed for at se arealet med hensyn til ledninger, installationer og beplantninger med mere.

Arealet er udbudt til en mindste pris på 140 kr. per m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Det betyder, at køber oven i den budte pris skal lægge moms, og være forberedt på, at tilslutningsbidrag enten bliver opkrævet direkte fra forsyningsvirksomhederne eller af Brønderslev Kommune i det omfang, kommunen har haft udlæg til tilslutningsbidrag. 

Når budrunden er afsluttet, indgår Brønderslev Kommune individuelle købsaftaler med de enkelte købere. I den forbindelse udstykker Brønderslev Kommune en matrikel til en ejendom til en køber. Hvis køber ønsker anden udstykning, er udgifterne købers alene. Ligeledes har køber ansvaret for, at en anden udstykning bliver sat i gang og sendt til myndighedsgodkendelse. 

Arealet er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Købesummen for arealet skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed. Kontonummeret oplyses i forbindelse med købsaftalen.

Købesummen bliver reguleret med den budte pris per afvigende kvadratmeter. Der bliver reguleret når den endelig udstykning er godkendt ved Geodatastyrelsen og handlen er endeligt indført i Tingbogen.  

Arealet er til salg uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forurening. Omkostninger relateret til de forhold i forbindelse med byggeri på den købte grund er udelukkende købers.

Køber skal søge byggetilladelse senest 18 måneder efter ejendommen er endeligt indført i tingbogen.

Køber kan ikke videresælge en ubebygget grund uden accept fra Brønderslev Kommune. 

Sælger skriver købsaftale.

Sælger sørger for, at arealet bliver udstykket af landinspektør i forbindelse med overtagelsen. Der bliver udstykket til en ejendom og en matrikel. Omkostningerne er sælgers.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Brønderslev Kommune kan ikke garantere, at alle budgivere kan få opfyldt deres ønske til placering.  

Hvis der efter endt budrunde er kvadratmeter tilbage, kontakter Brønderslev Kommune de budgivere, der ikke har fået et areal i første budrunde. De vil blive tilbudt areal til den pris som arealet efterfølgende bliver sat i fri handel til. Prisen vil blive fastsat efter de bud, der kommer ind i udbudsrunden. 

Derefter bliver resterende kvadratmeter sat til salg i almindelig fri handel til en fast pris. 

Udbuddet af området sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28.juni 2004

Planforhold

Arealet ligger i kommuneplan 01-E-16, hvor det er udlagt til erhvervsområde med transporttungt erhverv, større industri og værksted. Desuden er området i forbindelse med lokalplanen og kommuneplantillægget også udlagt til serviceklynge til motorvejen. Dermed kan der fremadrettet etableres servicevirksomheder i området, men ikke detailhandel.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere transportvirksomheder, kontorer, hoteller og restauranter, samt dyreklinikker med mere.

Der kan ikke etableres detailhandel i lokalplanområdet. Der kan etableres butikslokale på indtil 300 m2 men kun til salg af egen produktion.

Synlighed fra motorvej E39 

Kik til arealet fra motorvej E39 afkørsel 7 Brønderslev syd

Vejadgang og byggemodning

I forbindelse med udbuddet etablerer Brønderslev Kommune kanaliseringsanlæg på Øster Brønderslevvej og indtil arealet, for at sikre tilkørselsforholdene. Samtidig etablerer Brønderslev Kommune vejadgangen A-B, se kortbilag 2 i lokalplanen. De nævnte vejanlæg bliver efter planen startet op primo 2020.

Der kan kun etableres en vejtilslutning fra Øster Brønderslevvej og ind på området, der er sat til salg.

Vejen C-D etablerer Brønderslev Kommune når der er almindelig anledning til det.

Vejene A-B og C-D bliver private fællesveje. Kortbilaget i lokalplanen viser principskitser for placering af vejene. Den endelige placering af vejen A-B bliver lagt fast, når budrunden er afsluttet og Brønderslev Kommune kender de areal, der bliver solgt. Køberne skal forvente, at vejen A-B bliver fastlagt af Brønderslev Kommune i samarbejde med de relevante myndigheder inden for trafiksikkerhed og infrastruktur. Samtidig skal køberne forente at vejen A-B bliver anlagt tilnærmelsesvis som på principskitsen, hvilket er trafiksikkerhedsmæssigt mest forsvarligt. Vejen C-D kan i større omfang blive planlagt i samarbejde med køberne. 

Brønderslev Kommune betaler for byggemodningen. Herunder sikre, at de enkelte nye grundejere kan blive koblet på de fælles forsyningsledninger i vejene.

Køberne betaler tilslutningsbidrag når, der er almindelig anledning til det. De bliver betalt enten direkte til forsyningsvirksomhederne eller til Brønderslev Kommune i den omfang kommunen har haft udlæg for tilslutningsbidrag. Intet byggeri kan blive taget i brug førend det er tilsluttet forsyningerne.

Miljø- og forureningsforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - Se bilag Jordforureningsattest for matr.nr. 1o Burholt Hgd., Ø. Brønderslev.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på arealet.

Skulle der mod forventning blive fundet en større dokumenteret forurening på arealet i forbindelse med byggeri på den købte grund, er Brønderslev Kommune indstillet på at indgå i forhandling med køber om annullering af handlen.

Brønderslev Kommune anser en større dokumenteret forurening, for en forurening, hvor omkostningerne til at fjerne forureningen overstiger 40 % af købesummen eks. moms og tilslutninger.

Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget geotekniske jordbundsprøver af bæreevnen på arealet.

I forbindelse med overtagelsen af et areal er køber velkommen til at få foretaget geotekniske jordbundsprøver inden overtagelsen. Udgifterne hertil er udelukkende købers. Hvis køber efter geotekniske jordbundsprøver frafalder sit bud, skal køber reetablere arealet som det var før prøverne. 

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

Arealet er ikke undersøgt for arkæologi af Brønderslev Kommune.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 01-E-16.01 har Vendsyssel historiske museum udtalt sig om sandsynligheden for fortidsminder i området. Udtalelsen ”Foreløbig udtalelse for Lokalplans område 01-E-16.01, Burholt Hovedgård matr. 1o Øster Brønderslev”, er vedlagt som bilag til det samlede udbudsmateriale.

Køber er underlagt en grundejers forpligtelser i henhold til Museumslovens §§ 25-27 vedrørende indhentelse af en udtalelse om risikoen for ødelæggelse af fortidsminder under byggeri. Udtalelsen kan køber hente ved Vendsyssel Historiske Museum.

Udgifter som følge af udtalelsen fra museet er købers. Det gælder alle udgifter herunder også til prøvegravning og eventuel udgravning af arealet.

Servitutter

Køber overtager den udstykkede ejendom med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, som den har tilhørt sælger og tidligere ejere med, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Brønderslev Kommune opfordrer altid budgivere til at efterse tingbogen i forbindelse af afgivelse af bud.

Brønderslev Kommune kan i øvrigt oplyse, at der tinglyst naturgasledning på det udbudte areal. Placeringen og servitutteksten er vedlagt som bilag til det samlede udbudsmateriale. Ledningen giver den mindre restriktion, at der ikke kan sættes en bygning oven på ledningen, men der kan etableres parkeringspladser hen over ledningen.

Delområde II

Delområde II, er udlagt til fælles grønt område med mulighed for at sætte en pylon op. Arealet er ikke til salg i dette udbud.

Området er indtil videre kommunalt areal, men kan senere overgå til den grundejerforening, der eventuelt bliver oprettet i området.

Opsætningen af pylonen på delområde II sker efter nærmere aftale mellem eventuelle købere og grundejeren.

​Hvis du har spørgsmål til udbuddet.

Du er velkommen til at kontakte Brønderslev Kommune, hvis du har spørgsmål til udbudsmaterialet eller til udbuddet. Du kan kontakte Bettina Breiner på mail bettina.breiner@99454545.dk eller telefon 99 45 58 62.

 

Det samlede udbudsmateriale

Kort som kan bruges ved bud (pdf fil i nyt vindue)

Vilkår for bud (se herover)

Salgsvilkår (se herover)

Bilag 1: Kommuneplanramme 01-E-16 erhverv Øster Brønderslevvej (nyt vindue)

Bilag 2: Kommuneplantillæg nr. 15 erhvervsområde Øster Brønderslevvej nord (nyt vindue)

Bilag 3: Lokalplan nr. 01-E-16.01 erhvervsområde Øster Brønderslevvej nord (nyt vindue)

Bilag 4: Jordforureningsattest for matr.nr. 1o Burholt Hgd., Ø. Brønderslev fra region Nordjylland (nyt vindue)

Bilag 5: Foreløbig udtalelse for Lokalplans område 01-E-16.01, Burholt Hovedgård matr. 1o Øster Brønderslev fra Vendsyssel Historiske Museum (pdf fil i nyt vindue)

Bilag 6: Servitutteksten for tinglyst naturgasledning (pdf fil i nyt vindue)

Bilag 7: Tinglyst rids over naturgasledning (pdf fil i nyt vindue)

 

 

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 7. januar 2020